Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Eindrapportage Proves MedMij (PoC fase 3)

10 januari 2019

Proves beproeft gefaseerd het MedMij Afsprakenstelsel aan de hand van een Proof of Concept (PoC). In 2018 werden de eerste twee fases afgerond. In september 2018 startte fase 3, voor een verdere technische beproeving van het afsprakenstelsel (versie 1.1).

In de praktijk betekent dit het mogelijk maken van gegevensuitwisseling tussen een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en het systeem van een zorgaanbieder met alle tussenliggende processtappen.

Fase 3
In fase 3 rondde Proves negen routes af in de ketentest:
● Vier routes liepen door vanuit fase 2. Hieraan zijn vijf nieuwe routes voor fase 3 toegevoegd.
● Verschillende MedMij informatiestandaarden werden toegepast, namelijk de BGZ 2017, medicatie, labuitslagen, documenten (PDF/A) en eAfspraak

Eindrapportage 2018
Voor de de eindrapportage van fase 3 leverden de betrokken leveranciers hun testrapportages op. Ook uit de niet-afgeronde routes deelden zij input. Deze rapportages leidden tot zo’n honderd bevindingen. In de eindrapportage lees je een selectie van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen die aan de programmaraad en stuurgroep MedMij gerapporteerd zijn. In de rapportage worden drie categorieën onderscheiden: noodzakelijk, verbeteringen en ter overweging.

Noodzakelijk
De aanbevelingen in de categorie noodzakelijk hebben betrekking op het gebruik en toepasbaarheid van specifieke informatiestandaarden en de overgang naar afsprakenstelsel versie 1.2. De leveranciers gaven aan tijdens de PoC goed inzicht te hebben gekregen hoe de principes van het afsprakenstelsel zich vertalen naar de architectuur, maar dat een sterke behoefte leeft aan goede aanvullende documentatie voor implementatie. Tevens blijft de deelname van zorgaanbieders en hun bronsystemen een belangrijke randvoorwaarde. De aanbevelingen worden de komende periode door de aangewezen verantwoordelijken opgepakt.

Ter verbetering
De bevindingen en aanbevelingen die je in de rapportage kunt teruglezen zijn gericht op verbeteringen die bijdragen aan het succes van het afsprakenstelsel en de landelijke uitrol na de pilotfase.

Ter overweging
Ook lees je in de rapportage de bevindingen en aanbevelingen ter overweging voor het verbeteren van het afsprakenstelsel en de informatiestandaard. Voor het uitwerken van de overweging is in sommige gevallen een vervolgonderzoek nodig.

Delen