Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

MedMij: financiering van persoonlijke gezondheidsomgevingen wordt verder geconcretiseerd

13 oktober 2017

Het programma MedMij streeft ernaar dat persoonlijke gezondheidsomgevingen een prominente plek gaan innemen in Nederland. In 2020 kan iedereen die dat wil, veilig en gebruiksvriendelijk zijn eigen gezondheidsgegevens verzamelen, beheren en delen in één online omgeving. Om de opkomst van persoonlijke gezondheidsomgevingen te bevorderen stelt MedMij randvoorwaarden aan de betrouwbaarheid, veiligheid en interoperabiliteit en nemen we belemmeringen weg die de beschikbaarheid en het gebruik in de weg staan. Een belangrijke belemmering is het ontbreken van een duurzame financiële basis voor persoonlijke gezondheidsomgevingen.

MedMij heeft een advies uitgebracht aan de overheid en zorgverzekeraars om komend jaar te starten met stimuleringsregelingen, zodat patiënten in de loop van 2018 al kunnen beschikken over persoonlijke gezondheidsomgevingen met gegevens die uitgewisseld worden volgens de principes van het MedMij Afsprakenstelsel. Het streven is dat een tijdelijke financiering daarna overgaat in een duurzame vorm van financiering voor het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Twee vormen van tijdelijke impulsfinanciering in 2018

Om ervoor te zorgen dat het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen en de daaruit volgende toegevoegde waarde voor mensen al in 2018 op stoom gaat komen, heeft de stuurgroep van MedMij op basis van het advies besloten om voor 2018 twee vormen van tijdelijke impulsfinanciering uit te werken. De financiering heeft betrekking op twee partijen bij de uitwisseling van gezondheidsgegevens; de kant van de patiënt en de kant van de professional. Het ministerie van VWS en zorgverzekeraars, die ook vertegenwoordigd zijn in de stuurgroep van MedMij, hebben aangegeven dat zij de voorwaarden voor impulsfinanciering in 2018 verder concreet zullen maken. 

Een impuls aan de kant van de patiënt is een tijdelijke impulsfinanciering voor persoonlijke gezondheidsomgevingen die in ieder geval toetreden tot het MedMij Afsprakenstelsel. Daarnaast wil MedMij dat patiënten in 2018 minimaal kunnen beschikken over een minimale set van gezondheidsgegevens van huisarts, apotheek en ziekenhuis en daarnaast ook zelfmeetgegevens kunnen versturen aan hun zorgverleners. Deze minimale set wordt in 2019 uitgebreid met gegevens uit bijvoorbeeld het domein publieke gezondheid en de verpleging en verzorging.

Een impuls aan de kant van de professional is een impulsfinanciering voor het ontsluiten van gezondheidsgegevens, opgeslagen bij huisartsen, apothekers en ziekenhuizen naar de individuele persoon. Dit vraagt om aanpassingen in systemen van zorgaanbieders en om aansluiting bij het MedMij Afsprakenstelsel. De impulsfinanciering is een bijdrage in de kosten die leveranciers daarvoor moeten maken.

MedMij en partners zetten met de impulsfinanciering een belangrijke stap in de realisatie van haar strategische doelstelling: in 2020 kan iedereen die dat wil, veilig en gebruiksvriendelijk zijn eigen gezondheidsgegevens verzamelen, beheren en delen in één online omgeving. Eind 2017 volgt meer concrete informatie over de voorgenomen regelingen. MedMij heeft in een handreiking uiteen gezet wat de denkrichting is en wat de uitgangspunten zijn voor de stimuleringsregelingen die eraan bijdragen dat gegevens worden uitgewisseld tussen de patiënt en professional.

Wil je hierover meer lezen, ga dan naar tabblad Financiering op de MedMij-website.

Delen