Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Nieuwe MedMij–labels uitgereikt aan vijf PGO-leveranciers

11 september 2019

Tijdens een landelijke leveranciersbijeenkomst van MedMij heeft voorzitter Ronald Gorter van de stichting MedMij vijf ICT-leveranciers het MedMij-label overhandigd. Deze organisaties hebben het volledige toetredingsproces van MedMij succesvol afgerond.

Met de ondertekening van de deelnemersovereenkomst mogen hun PGO’s het MedMij-label voeren. Het MedMij-label bevestigt dat het betreffende PGO voldoet aan alle afspraken over uitwisseling van gegevens, die zijn vastgelegd in het MedMij afsprakenstelsel. Hiermee is voor burgers en zorggebruikers een belangrijke stap gezet op weg naar eigen regie over de gezondheid.

Zeven totaal
De nieuwe leveranciers van PGO’s zijn Curavista, Med2Mob, Quli, MedVision 360 en Selfcare. Daarmee is het aantal gecertificeerde PGO-leveranciers gegroeid naar zeven. Toekomstige gebruikers van deze PGO’s weten zich nu verzekerd van veilige en betrouwbare omgevingen waarmee zij hun gezondheid kunnen regisseren.

Kwaliteitsgarantie
Het is wettelijk verankerd dat burgers medio 2020 moeten kunnen beschikken over een elektronisch afschrift van hun eigen medische gegevens. Een PGO kan daarbij het goede hulpmiddel zijn. Vorig jaar heeft MedMij het afsprakenstelsel gepresenteerd. Na publicatie en de aankondiging van een impulsfinanciering meldden meer dan zeventig ICT-leveranciers zich als kandidaat-deelnemer van het MedMij-stelsel. Met als doel het verkrijgen van het MedMij-label voor hun PGO. Dat label biedt de gebruiker de zekerheid dat zijn gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen die MedMij daaraan stelt.

(Kandidaat) deelnemers
Er is in het MedMij-stelsel sprake van twee soorten toepassingen; aan de kant van de persoon (zorggebruiker) en aan de andere kant bij de zorgaanbieder. ICT-leveranciers kunnen deelnemer worden voor een van beide kanten. Zij melden zich aan bij de beheerorganisatie MedMij en volgen vervolgens het proces van kwalificatie en acceptatie. Volgens het MedMij Afsprakenstelsel moet hun toepassingen bovendien voldoen aan een aantal andere strenge eisen. Zoals bijvoorbeeld het hebben van het NEN 7510-certificaat Momenteel zijn er zo’n 100 leveranciers bezig met een PGO voor zorggebruikers en 20 kandidaat-deelnemers aan de zorgaanbiederkant. 25 PGO-leveranciers hebben in 2018 een stimuleringssubsidie van VWS gekregen.

Zorggebruikers en zorgaanbieders
De PGO stelt personen, al dan niet lijdend aan een bepaalde aandoening, in staat om regie te voeren over de eigen gezondheid. Mensen kunnen eigen medische dossiers bij hun behandelaars ophalen en toevoegen aan de PGO. En daar zelf eigen gegevens aan toevoegen, zoals thuismetingen en gegevens van gezondheidsapps. Kortom: mensen kunnen dus veel gezondheidsgegevens verzamelen die nu nog op verschillende plekken ligt opgeslagen én zelf gegevens genereren en opslaan. En ook delen met de behandelaar. Daarvoor moet aan de kant van de zorgaanbieder ook wat gebeuren. De leveranciers van zorgaanbieders moeten MedMij-deelnemer worden en hun informatiesystemen geschikt maken voor de gegevensuitwisseling met patiënten.

Omdat momenteel nog geen leverancier aan de zorgaanbiederskant het MedMij-label heeft, is het uitwisselen van gegevens op de MedMij-manier nog niet mogelijk. Naar verwachting zullen in de loop van dit jaar nog meer partijen het MedMij-label ontvangen, zowel leveranciers van PGO’s als die van de ICT-systemen van zorgaanbieders. Mede hierdoor zal aanvankelijk de hoeveelheid beschikbare medische gegevens in de PGO’s nog beperkt zijn. De beschikbaarheid neemt gedurende de komende jaren toe, onder andere door de wettelijke verplichting voor zorgaanbieders om aan hun patiënten digitaal gegevens te kunnen verstrekken en de zogeheten VIPP subsidies die door VWS verstrekt worden aan ziekenhuizen, huisartsen en instellingen in de GGZ, care en geboortezorg om gegevens gestandaardiseerd vast te leggen en te ontsluiten naar PGO’s. Ook zijn sommige gegevens nog niet beschikbaar omdat de informatiestandaarden nog in ontwikkeling zijn.

De 7 zekerheden van MedMij

1. Je hebt zelf regie over je eigen gezondheidsgegevens en kan ze gedurende je hele
leven blíjven gebruiken in jouw eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.
2. Alleen jij bepaalt welke gegevens je in je PGO verzamelt en met wie je ze deelt.
3. Jouw gezondheidsgegevens zijn volgens strenge eisen beveiligd en tijdens de
uitwisseling altijd versleuteld.
4. Je gegevens worden alleen bewaard in je eigen PGO en op de plek waar ze nu ook
al staan, bij je zorgaanbieder. Je gegevens komen dus niet bij derden terecht.
5. Niet alleen jouw PGO heeft het MedMij-label; ook de zorgverlener waar je gegevens
mee uitwisselt heeft het label.
6. Stichting MedMij voert de uitgebreide toetsing uit die nodig is om het MedMij-label
7. Stichting MedMij bestaat uit nationale organisaties van patiënten en zorgverleners.

Delen