Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

PROVES wil bewijzen dat MedMij werkt

13 oktober 2017

Vanaf oktober 2017 doet MedMij een jaar lang mee met het realiseren van een grote proefomgeving die de naam ‘PROVES’ heeft gekregen. PROVES is een initiatief van een brede coalitie van partijen1 die actief zijn in de gegevensuitwisseling in de zorg. In deze zogenaamde Proof of Concept worden de mogelijke varianten van de MedMij-architectuur in de praktijk getoetst. We testen of de gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener in een praktijksituatie verloopt zoals we het op papier hebben uitgetekend. PROVES wordt ook benut om de producten van het programma Gespecificeerde Toestemming (GTS) in een praktijksituatie te testen en waar nodig verder te ontwikkelen. Beide programma’s hebben behoefte aan dezelfde gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een digitaal adresboek van alle zorgaanbieders in Nederland en betrouwbare authenticatie en identificatie van personen.

Wat gaat het PROVES-project testen?

In de eerste fase van het PROVES-project gaat MedMij aan de slag om te komen tot functionele en technische specificaties van het MedMij Afsprakenstelsel. De technische architectuur van MedMij en GTS worden in samenhang getoetst. Bestaande gemeenschappelijke voorzieningen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Dat past in de visie op de landelijke zorginfrastructuur, die ZN (Zorgverzekeraars Nederland) in het Informatieberaad Zorg heeft gepresenteerd. Discussiepunten uit de architectuur worden in de praktijk getest, zodat duidelijk wordt welke oplossingen het beste werken. Met behulp van PROVES kunnen we de benodigde gemeenschappelijke voorzieningen doorontwikkelen en toetsen. Daarmee leren we hoe MedMij de informatie-uitwisseling met zorggebruikers optimaal kan stimuleren.

In de tweede fase van PROVES, die begin 2018 van start gaat, zullen de resultaten van fase 1 breder getoetst worden met patiënten, zorgaanbieders en softwareleveranciers. Deze tweede fase beperkt zich niet tot de techniek, maar test de werking van het volledige systeem in situaties die de toekomstige praktijk zo dicht mogelijk benaderen. De kennis en de producten die PROVES in fase 2 oplevert vormen de basis voor het breed invoeren deze manier van uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgverleners.

MedMij zal de uitkomsten en bevindingen uit het PROVES-project steeds delen met alle geïnteresseerden in haar netwerk en hun vragen en reacties verzamelen.

Wat gaat PROVES opleveren?

MedMij, GTS en ZN verwachten de volgende resultaten op te leveren:

  • Een geteste en op elkaar afgestemde startarchitectuur voor MedMij en GTS inclusief een aantal gemeenschappelijke voorzieningen.
  • Werkende softwareoplossingen (inclusief technische en functionele specificaties) die werken volgens of aansluiten op MedMij, GTS en de gemeenschappelijke voorzieningen.
  • Duidelijkheid over de haalbaarheid van de beoogde oplossingen inclusief een advies over de vervolgstappen.

De eerste bevindingen uit PROVES zijn in het vierde kwartaal dit jaar beschikbaar en zijn input voor een 1.0 versie van het MedMij Afsprakenstelsel. Het stelsel kan daarmee vanaf begin 2018 gebruikt worden. Verdere resultaten uit PROVES worden telkens door vertaald naar het Afsprakenstelsel. Naar verwachting zal PROVES in totaal een jaar in beslag nemen.

1 Patiëntenfederatie Nederland, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nictiz, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ, Vecozo en de programma’s MedMij en Gespecificeerde Toestemming

Delen