Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Wat je moet weten over een DigiD-aansluiting en MedMij

27 november 2019

Wanneer een patiënt gegevens verzamelt of deelt is het noodzakelijk dat de patiënt door de zorgaanbieder geïdentificeerd en geauthentiseerd wordt. Dat gebeurt via DigiD. Bij MedMij merken we dat er vragen en onduidelijkheden zijn als het gaat over het aansluiten op DigiD en de kosten daarvan.

Het is bij wet geregeld dat gezondheidsgegevens alleen digitaal aan burgers kunnen worden verstrekt wanneer er een identificatie en authenticatie plaatsvindt, zodat de gegevens gegarandeerd bij de juiste persoon terechtkomen. DigiD is momenteel het aangewezen identificatiemiddel voor de gezondheidszorg.

Om die reden moeten zorginstellingen die gegevens uitwisselen via MedMij een DigiD-aansluiting hebben. Zonder deze aansluiting is gegevensuitwisseling niet mogelijk.

De meeste vragen die hierover bij MedMij worden gesteld zijn: ‘Zijn er kosten aan verbonden?’ en ‘Moet mijn ICT-leverancier dit niet voor mij regelen?’

Kosten
Voor alle duidelijkheid: er zijn kosten verbonden aan het aansluiten en het gebruik van DigiD. Het goede nieuws is echter dat een bestaande DigiD-aansluiting, die bijvoorbeeld door een zorginstelling is aangesloten voor het patiëntenportaal, ook gebruikt kan worden om via MedMij gegevens uit te wisselen. In dat geval is er niet altijd een nieuwe audit nodig.

Moet er wel een nieuwe aansluiting komen, hoeven zorgaanbieders niet te betalen voor het gebruik, maar uitsluitend voor de benodigde audit en een certificaat. De kosten voor het gebruik worden afgedekt vanuit het ministerie van VWS, voor nieuwe en bestaande aansluitingen, en worden rechtstreeks betaald aan uitvoeringsorganisatie Logius.

Het aansluiten bij DigiD bestaat uit een assessment waar gecertificeerde auditpartijen kosten voor rekenen. Deze kosten verschillen per auditpartij waardoor geen concreet bedrag kan worden genoemd.

Let op: Dit zijn dus geen kosten die MedMij in rekening brengt, maar kosten die gemaakt moeten worden aan een auditpartij om aan de wettelijke eis van een DigiD-aansluiting te voldoen.

Zorginstelling moet zelf aansluiten
We begrijpen de verwarring bij zorgaanbieders die denken dat wanneer hun ICT-leverancier deelnemer wordt van MedMij als DVZA (dienstverlener zorgaanbieder), deze ook de DigiD-aansluiting op zich neemt. Maar dat is niet zo. De zorginstelling moet dit zelf regelen. Uiteraard kan de DVZA dit ondersteunen. MedMij adviseert zorginstellingen om samen met de DVZA goed de instructiepagina’s van Logius door te nemen.

Besparen vanaf 2020: sneller aansluiten, zeer lage kosten
VWS dringt al geruime tijd bij ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan op een verlaging van de kosten voor en de inspanningen die moeten worden verricht door (kleine) zorgaanbieders, die het gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen rondom inzage van zorggegevens door burgers. Dat begint langzaamaan zijn vruchten af te werpen.

Logius test op dit moment een technische oplossing die het aansluiten van grote groepen zorgaanbieders via softwareleveranciers eenvoudiger maakt en die de doorlooptijd van het aansluiten verkort tot slechts enkele dagen. De eis voor een certificaat komt niet te vervallen, er wordt wel onderzocht of de kosten daarvoor in specifieke gevallen beperkt kunnen worden. Daarnaast wordt op dit moment een pilot uitgevoerd om te onderzoeken of de audit-last grotendeels (>90%) kan worden verschoven naar de softwareleverancier, zonder dat dit afbreuk doet aan de betrouwbaarheid. De verwachte kostenreductie is equivalent. Voorwaarde voor al het voornoemde is dat het softwarepakket een SaaS-oplossing is. Deze oplossing heet de clusteraansluiting DigiD in combinatie met het meervoudig assessment. De kosten en inspanningen voor zorgaanbieders worden daarmee gereduceerd tot een minimum.

Bovendien werken de ministeries van BZK en EZK (Economische Zaken en Klimaat) op verzoek van VWS nauw samen met de uitvoeringsorganisaties Logius en Dictu, aan het gereedmaken van een routeringsvoorziening voor de zorg: TVS = ToegangsVerleningService. Deze routeringsvoorziening is bedoeld om via 1 enkele technische aansluiting te kunnen beschikken over alle (straks verplichte) eID middelen; DigiD, eIDAS, eHerkenning en Machtigen. Bijkomend voordeel is dat zorgorganisaties maar 1 aanspreekpunt hebben voor al die middelen, de facturatie en eventuele vragen en/of problemen.

De werkzaamheden aan de genoemde oplossingen zijn in volle gang en lopen nog zeker door tot en met de eerste helft van 2020. Volgens de interdepartementale ketenplanning (per november 2019) kunnen softwareleveranciers naar verwachting vanaf de tweede helft van 2020 starten met het aansluiten van hun softwarepakketten en zorgaanbieders op DigiD, zowel direct op DigiD als via de routeringsvoorziening TVS.

Factsheet
Wil je meer weten over DigiD in relatie tot MedMij. Bekijk dan ons factsheet

Delen