Organisation

Various entities in healthcare and support are working together on MedMij’s development: trade associations, physicians’ associations, hospitals, pharmacies, home care organisations, nursing homes, care insurers, patients and government bodies. Together, these organisations form the Informatieberaad Zorg (Healthcare Information Council). Patiëntenfederatie Nederland (Dutch Patients’ Association) is coordinating the MedMij programme and forms the operational programme team in conjunction with Nictiz and the Ministry of Health, Welfare and Sport. The steering group, which includes members of the Informatieberaad Zorg (Healthcare Information Council), will manage the programme team.

MedMij Foundation

MedMij is in a new phase in which the MedMij Framework will be put into practice. To qualify for the Framework, aspiring participants must demonstrate that they can uphold the agreements and can exchange data with other participants in line with MedMij’s criteria. To create confidence in the Framework, a statement by a participant to comply with the agreements made is not enough. Parties are required to sign a participants agreement. In this way MedMij can keep a party to the agreements. The MedMij programme, as it was started in 2016, is not a legal entity and may therefore not enter into agreements with participating parties. This was the basis on which MedMij Foundation (Stichting MedMij) was established.

The MedMij Foundation may decide, independently and based on its own standpoints, whether to accept a party, make participation agreements and, without other interest, act should a participant not comply with agreements. Apart from this, MedMij Foundation will determine the Framework’s strategic direction.

MedMij Foundation’s Board consists of two independent members (Ronald Gorter and Theo Hooghiemstra). It also has an owner’s council, consisting of the owners of the Framework, in which umbrella organisations that represent patients and/or individuals and care providers are represented.

MedMij contact point

070 317 34 34
info@medmij.nl

De stuurgroep

Dianda Veldman (Patiëntenfederatie Nederland, voorzitter), Erik Gerritsen (Ministerie van VWS), Lies van Gennip (Nictiz), Marjolein Tasche (NVZ), Reinier Bax (KNMP), Maarten van Rixtel (Actiz), Rob Dijkstra (NHG, namens eerstelijnspartijen), Han Tanis (Achmea, namens ZN) en Ronald Gorter (MIND).

Het bestuur en programmamanagement

Ronald Gorter
Ronald Gorter
Chairman Foundation MedMij
Theo Hooghiemstra
Theo Hooghiemstra
Expert director Foundation MedMij
Mark Elstgeest
Mark Elstgeest
Program Manager MedMij

Expertgroepen

In expertgroepen werken we nauw samen met ICT-leveranciers en zorgaanbieders die nu al persoonlijke gezondheidsomgevingen maken waarmee mensen (delen van) hun gezondheidsinformatie kunnen inzien. Ook patiënten, zorgaanbieders, de overheid en zorgverzekeraars dragen actief bij.

 

 

Omgeving van MedMij

Er zijn diverse projecten die raakvlakken hebben met MedMij. Om hier meer inzicht in te geven, is een interactief ontwerp gemaakt waarin de raakvlakken uitgelegd worden.

Stichting MedMij

MedMij komt in een nieuwe fase waarin het MedMij Afsprakenstelsel gebruikt zal worden in de praktijk. Door toe te treden tot het stelsel, tonen deelnemers aan zich aan de afspraken te houden en met andere deelnemers op de MedMij-manier gegevens uit te kunnen wisselen. Voor het vertrouwen in het stelsel is een zelfverklaring van een deelnemer over het voldoen aan de afspraken niet voldoende. Het is noodzakelijk dat partijen een deelnemersovereenkomst tekenen. Op die manier kan MedMij een partij houden aan de afspraken. Het programma MedMij is geen juridische entiteit en kan daarom geen deelnemersovereenkomsten aangaan met partijen. Daarom wordt de Stichting MedMij in het leven geroepen.

Stichting MedMij kan onafhankelijk en vanuit het perspectief van MedMij een afweging maken of een deelnemer mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en zonder overige belangen optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt. Daarnaast zal de stichting de strategische koers van het stelsel vormgeven.

Het bestuur van deze op te richten stichting bestaat uit 3 tot 5 onafhankelijke bestuurders met daarnaast een eigenaarsraad (met de eigenaren van het afsprakenstelsel) waarin koepels namens patiënten/personen en zorgaanbieders vertegenwoordigd zijn. Omdat het programma de komende tijd nog naast het bestuur en de eigenaarsraad bestaat, bestaat het bestuur de eerste tijd verder tijdelijk uit één persoon, namelijk de programmamanager van het Programma MedMij.

Voor meer informatie zie ook: https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/PUBLIC/Inrichting