Informatiestandaarden

MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving. Deze gegevens, zoals bijvoorbeeld bloeddruk, longfunctie en laboratoriumuitslagen zitten vaak in de computers van verschillende zorgverleners opgeslagen. Om deze gegevens te ontsluiten naar één persoonlijke gezondheidsomgeving en gestructureerde uitwisseling mogelijk te maken zijn informatiestandaarden noodzakelijk.

Waarom zijn informatiestandaarden noodzakelijk?

Door het gebruik van informatiestandaarden worden de gegevens in de systemen met dezelfde kwaliteitseisen vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. Dit zorgt ervoor dat de systemen informatie op dezelfde manier uitwisselen. Als er niet op gestandaardiseerde manier wordt uitgewisseld dan ontstaat er een wirwar aan informatie in verschillende ‘talen’.

Informatiestandaarden

MedMij gebruikt zoveel mogelijk bestaande standaarden, uitzonderingen daar gelaten. Aan de standaarden worden specificaties toegevoegd zodat informatie ook met persoonlijke gezondheidsomgevingen uitgewisseld kan worden. Deze specificaties worden gemaakt in HL7 FHIR. Zodra de specificaties gereed zijn worden ze in de praktijk getoetst en daarna opgenomen in het MedMij-afsprakenstelsel. Binnen MedMij ontwikkelt Nictiz de FHIR-profielen. Daarnaast kunnen organisaties die standaarden hebben die ook opgenomen zouden moeten worden in het MedMij afsprakenstelsel, zich ook bij MedMij melden. Er zijn eisen opgesteld waaraan deze standaarden moeten voldoen. Aan de hand van deze eisen kunnen standaarden getoetst worden, alvorens ze onderdeel kunnen worden van het MedMij afsprakenstelsel.

FHIR

FHIR is sinds kort beschikbaar als nieuwe HL7 standaard. Onder leiding van HL7 Nederland worden FHIR-profielen beheerd en gevalideerd op kwaliteit. FHIR is bij uitstek geschikt voor het koppelen van verschillende applicaties en apparaten in een persoonlijke gezondheidsomgeving. Organisaties die een standaard zoeken voor het koppelen van data uit meerdere bronnen blijken in toenemende mate FHIR in te zetten. Het is daarmee een standaard die steeds breder gedragen wordt.

Roadmap

In 2016 ontwikkelde MedMij al standaarden voor het uitwisselen van gegevens over medicatie, allergieën, laboratoriumuitslagen en zelfmetingen van patiënten zelf (lengte, gewicht, bloeddruk). Deze vier specificaties voor uitwisseling van informatie zijn ontwikkeld aan de hand van de Basisgegevensset Zorg (BGZ) uit het programma ‘Registratie aan de bron’.

De BGZ vormt een basisset van de zorginformatiebouwstenen (ZIB’s). Een ZIB beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt kan worden vastgelegd en omvat afspraken over een (medisch) concept, zoals een diagnose of een verrichting.

Er zijn natuurlijk veel meer typen gezondheidsinformatie die patiënten willen gebruiken in een app of website. In 2017 breiden we deze standaarden daarom verder uit. De BGZ wordt volledig gereed gemaakt voor uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen. Daarnaast betrekken we ook andere domeinen:

  • iStandaarden ontwikkeld door het Zorginstituut Nederland
  • Gegevensuitwisseling huisarts – patiënt
  • eAfspraak, het online maken van een afspraak

In 2018 wordt de set weer verder uitgebreid.

Openbare consultatie

We vinden het erg belangrijk samen te werken met het veld om zo draagvlak te creëren voor de producten die we maken. Door onze producten in openbare consultatie te zetten, heeft iedereen gedurende 6 weken de mogelijkheid feedback te geven. Welke producten in openbare consultatie zijn vindt u hier.

Toetsen in de praktijk

Eind 2016 en begin 2017 werden de eerste informatiestandaarden getest in kickstartomgevingen. Dit zijn praktijksituaties waarin systemen van zorgaanbieders gezondheidsinformatie ontsluiten naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van een patiënt en andersom. In de kickstartomgeving doen zij dit volgens de MedMij-spelregels. En zo leren we of onze standaarden in de praktijk ook werken. De verbeterpunten die uit deze kickstartomgevingen naar voren komen, verwerken we in onze producten. Meer informatie over kickstartomgevingen kunt u teruglezen bij het project MedMij in de praktijk.

Vragen?

Neem contact op met Irene van Duijvendijk (Standaarden) op 06 43775460 of via i.vanduijvendijk@medmij.nl.