PROVES & MedMij

Deze pagina is het laatst aangepast op 30-10-2018

MedMij heeft in samenwerking met het programma PROVES in 2018 gewerkt aan het beproeven van de voorgestelde architectuur en technische specificaties. Met andere woorden: werken de ‘papieren’ afspraken van MedMij ook in de praktijk?

De beproeving vindt plaats aan de hand van een Proof of Concept (PoC), waarbij verschillende leveranciers in zogenaamde ‘routes’ met elkaar in een proefopstelling testgegevens uitwisselen volgens het MedMij Afsprakenstelsel. Daarnaast benoemen de leveranciers aandachtspunten voor het succesvol uitrollen van het afsprakenstelsel in de praktijk.

Een aantal bevindingen uit deze beproevingen zijn reeds doorgevoerd als wijzigingen of aanvullingen op de specificaties in de nieuwste release (1.1) van het MedMij Afsprakenstelsel. Partijen kunnen vanaf heden op deze versie van het afsprakenstelsel officieel deelnemen.

Andere bevindingen hebben geleid tot meer uitleg bij en toelichting aan deelnemers bij de toetreding en het gebruik van het afsprakenstelsel of zijn een aanbeveling voor nader onderzoek ter verbetering van bijvoorbeeld de gebruiksbeleving.

Nieuwe beproevingen

Nu afsprakenstelsel 1.1 is opgeleverd, is de samenwerking tussen MedMij en PROVES nog niet voorbij. Er lopen nog een aantal proof of concepts om de laatste versie van het afsprakenstelsel (versie 1.1) met daarin onder andere de verwerking van eerdere bevindingen en gedefinieerde onderzoekspunten verder te beproeven. In 2019 – als er al daadwerkelijk wordt uitgewisseld op de MedMij-manier – gaan PROVES en MedMij deze praktijksituaties begeleiden.

Op deze pagina worden betrokken partijen doorlopend geïnformeerd over de ontwikkelingen rond de onderwerpen die spelen in PROVES. Partijen kunnen hiermee rekening houden in de eigen activiteiten met betrekking tot de implementatie van de MedMij-afspraken. Ontwikkelingen kunnen leiden tot aanvullende implementatieondersteuning of zelfs korte termijn wijzigingen aan de afsprakenset. In dat laatste geval gaat het om het wegnemen van geconstateerde fouten. Dit vindt dan plaats in afstemming met de (kandidaat-)deelnemers. Het afsprakenstelsel wordt verder continue doorontwikkeld in overleg met betrokken partijen. De verbetersuggesties voor het afsprakenstelsel die vanuit PROVES nog volgen worden daarin meegenomen.

De komende tijd wordt nog in proof of concepts onder andere de volgende onderwerpen beproefd op basis van eerdere bevindingen in PROVES:

  • whitelist controle in de TLS handshake die het MedMij Afsprakenstelsel voorschrijft. Toelichting hierop is opgenomen in het afsprakenstelsel,
  • gewijzigde specificaties OAuth token. Zie o.a. de pagina in het afsprakenstelsel,
  • het delen van gegevens door een persoon met de zorgaanbieder (in meerdere samenstellingen van partijen),
  • verdere beproeving van informatiestandaarden.

De onderwerpen die MedMij met PROVES in 2019 bij de praktijkbegeleiding van implementaties van de MedMij-afspraken minimaal verder zal onderzoeken op basis van eerdere bevindingen uit PROVES

Daarnaast zijn er een aantal onderwerpen die MedMij op de voet volgt, omdat dit kansen biedt voor verdere verbeteringen in de voorgeschreven gegevensuitwisseling:

  • de ontwikkelingen naar een hoger niveau authenticatiemiddel (DigiD) (en geclusterde..)
  • de ontwikkelingen omtrent digitale machtigingsvoorziening en mogelijkheid voor het vaststellen van de ouder-kind relatie
  • eventuele mogelijkheden tot eenmalig inloggen voor meerdere zorgaanbieders en andere verbetersuggesties op het authenticatie- en autorisatieproces

Verder zijn een aantal onderzoeksonderwerpen benoemd die (nog) niet in het MedMij Afsprakenstelsel zijn opgenomen. In samenwerking met PROVES wordt gekeken of en op welke manier hierin voorzien kan worden in de nabije toekomst. Het betreft:

  • onderzoek naar mogelijkheden om verwijsindexfuncties van bestaande infrastructuren te bevragen mogelijkheden voor het gespreid bevragen van zorgaanbieders
  • onderzoek of het gebruik van een gestandaardiseerde FHIR XML interface voordelen biedt t.o.v. de eigen XML-formaten