Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Toolkit

Oriënteren op MedMij
Aansluiten bij MedMij
Toepassen in de praktijk

In dit thema vertellen we meer over wat MedMij is en wat er zoal komt kijken bij het aansluiten bij MedMij. Daarnaast gaan we in op wat persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) zijn en waarom we graag willen dat straks iedereen gebruik kan maken van een PGO.

Wat is MedMij?

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruiker en zorgprofessional. Deze uitwisseling vindt plaats via een persoonlijke gezondheidsomgeving. Met een PGO kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek verzamelen, beheren en delen. Zo weten patiënten beter wat er speelt en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor jullie samen tot de best passende zorg kan komen. MedMij maakt de spelregels voor deze uitwisseling. Alle MedMij-deelnemers moeten zich aan deze spelregels houden. Het betekent dat zij op een door MedMij goedgekeurde manier gegevens met elkaar uitwisselen en veilig en betrouwbaar met deze gegevens omgaan.

Binnen dit onderdeel vind je brochures en animaties die meer vertellen over wat MedMij is. Daarnaast verwijzen we je graag naar de veelgestelde vragen van zorgaanbieders.

Toon alles Toon minder
Wat is een PGO?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitale omgeving, bijvoorbeeld een website, of een app op een smartphone of tablet. Deze digitale omgeving stelt de patiënt in staat om te beschikken over zijn of haar gezondheidsgegevens, die verspreid staan opgeslagen bij verschillende zorgaanbieders. De PGO verzamelt namens de patiënt bij de aangesloten zorgaanbieders de gegevens. Deze kunnen in de PGO verrijkt worden met eigen gegevens, zoals bloeddruk, gewicht, medicatiedagboek etc. Ook kan de patiënt kiezen om (een deel van) deze gegevens te delen met wie hij of zij dat wil. Het verzamelen en delen van gegevens gebeurt op initiatief en regie van de patiënt.

Binnen dit onderdeel vind je de lijst van PGO-leveranciers met het MedMij-label. Voor meer informatie over PGO’s verwijzen we je graag naar de Digitale ZorgGids van Patiëntenfederatie Nederland. Hier is te vinden welke persoonlijke gezondheidsomgevingen voor zorggebruikers beschikbaar zijn. Later dit jaar zal hier ook een PGO-keuzehulp te vinden zijn, die zorggebruikers helpt bij het kiezen van een PGO dat bij hun situatie en behoeften past.

Wat moet ik weten ter voorbereiding op het aansluiten bij MedMij?

Binnen dit onderdeel vind je meer informatie die je kan helpen bij het voorbereiden op aansluiting bij MedMij, waaronder het MedMij-stappenplan en factsheets over het juridisch kader en over de verantwoordelijkheden van zorgaanbieders binnen MedMij.

In het volgende thema ‘Aansluiten bij MedMij’ vind je veel meer informatie die je helpt bij de meer technische kant van het aansluiten bij MedMij. In het thema ‘Toepassen in de praktijk’ vind je hulpmiddelen voor de organisatorische kant, die je helpen om MedMij en PGO’s in te bedden in de zorg.

Toon alles Toon minder
Contact

Heb je nog vragen over MedMij die niet in deze toolkit beantwoord worden? Kunnen we je op een andere manier helpen? Neem dan contact op met het MedMij-loket, via 070-3173434 of info@medmij.nl.

Heb je vragen over OPEN, BabyConnect, InZicht of een andere VIPP-regeling? Dan verwijzen we je graag naar de betreffende programmabureaus. Hun contactgegevens zijn te vinden bij het volgende thema ‘Aansluiten bij MedMij’.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste MedMij-nieuws? Volg ons via de MedMij-nieuwsbrief, op Twitter (@MedMij) en LinkedIn

In dit thema geven we je meer informatie over het aansluiten bij MedMij. Dit houdt in dat je het mogelijk maakt om via MedMij informatie uit te wisselen met patiënten. Hiervoor heb je een dienstverlener zorgaanbieder nodig, een DVZA. Het is mogelijk om als zorgaanbieder zelf de DVZA-rol te vervullen, maar vaak zal de leverancier van het zorginformatiesysteem (bijv. HIS, EPD, ECD) deze rol op zich nemen. Ook kan het een tussenpartij zijn waarmee je speciaal voor dit doel een contract afsluit, een zogeheten integrator.

De belangrijkste stap voor het aansluiten bij MedMij is dus om een leverancier te vinden die deze aansluiting op MedMij gaat realiseren. Ga hiervoor dus in gesprek met de leverancier van het systeem van waaruit je informatie wilt uitwisselen met patiënten.

Aan de slag

Binnen dit onderdeel vind je het MedMij-stappenplan dat beknopt weergeeft welke stappen je zet als je bij MedMij gaat aansluiten.

Het MedMij-canvas kun je inzetten om met de verschillende stakeholders te bespreken wat de scope en aanpak van je project worden, en zo het plan van aanpak vorm te geven.

In het overzicht van MedMij-deelnemers kan je vinden welke Dienstverleners voor zorgaanbiers (DVZA) op dit moment een MedMij-label hebben.

Toon alles Toon minder
Rol van de zorgaanbieder binnen MedMij

Uitgangspunt van MedMij is dat iedereen zijn of haar eigen persoonlijke gezondheidsomgeving kan kiezen. Zo sluit deze zo goed mogelijk aan bij de situatie en behoeften van iedere gebruiker. Dit betekent dat je als zorgverlener geen persoonlijke gezondheidsomgeving hoeft te kiezen voor jouw patiënten. Het is vooral van belang dat de informatie, die je over jouw patiënten bijhoudt, ontsloten wordt via MedMij. Dat houdt in dat je de leverancier van jouw zorginformatiesysteem, of een andere dienstverlener als tussenpartij, moet vragen deelnemer te worden van het MedMij Afsprakenstelsel. Als jouw leverancier deelnemer is, kun je op een veilige manier gegevens uitwisselen met de persoonlijke gezondheidsomgeving van jouw patiënten.

Het MedMij Afsprakenstelsel beschrijft twee soorten dienstverleners die de informatie-uitwisseling tussen zorggebruikers en zorgverleners mogelijk maken:

  1. een dienstverlener persoon (DVP) aan de kant van de zorggebruiker, dit is meestal de PGO-leverancier;
  2. een dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) aan de kant van de zorgaanbieder, dit is meestal de leverancier van het informatiesysteem dat de zorgaanbieder gebruikt of een andere ICT-dienstverlener.

Deze DVP en DVZA zijn deelnemers aan het MedMij Afsprakenstelsel. Door via een DVZA aan te sluiten bij MedMij, hoef je als zorgaanbieder geen onderlinge afspraken te maken met de vele verschillende PGO-leveranciers, waar patiënten gebruik van kunnen maken.

Toelichting bij MedMij Afsprakenstelsel

Binnen dit onderdeel vind je meer informatie over de technische aspecten binnen het MedMij Afsprakenstelsel. De verschillende animaties geven kort en toegankelijk meer uitleg over het MedMij Afsprakenstelsel en over privacy en veiligheid binnen MedMij.

De architectuurscenario’s en het factsheet ‘Wat doet een DVZA voor mij?’ geven een toelichting op de rol van de dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) binnen MedMij en op de architectuurkeuzes die een zorgaanbieder daarbij kan maken.

MedMij vereist dat een zorgaanbieder een verwerkersovereenkomst afsluit met zijn DVZA, met daarin een aantal specifieke onderdelen. Het gaat hierbij onder andere om het verwerken van BSN voor authenticatie, het verkrijgen van toestemming van de patiënt voor de uitwisseling en het verwerken van persoonsgegevens bij de uitwisseling van informatie en voor bijvoorbeeld de logging. We bieden hiervoor een modelverwerkersovereenkomst aan.

In de factsheet over gecontroleerde livegangen tref je meer informatie aan over de uitvoering van een GLG (gecontroleerde livegang).

Toon alles Toon minder
VIPP-programma's

Het ministerie van VWS heeft een aantal subsidieregelingen ontwikkeld om de digitale uitwisseling van gegevens tussen zorgprofessionals en patiënten te stimuleren. Deze regelingen worden VIPP-regelingen genoemd. VIPP staat voor versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional. Onderdeel van die regelingen is het ontsluiten van gegevens naar een PGO via het MedMij Afsprakenstelsel.

Er zijn inmiddels meerdere regelingen, waarbij aansluiten bij MedMij verplicht is:

  • VIPP GGZ: voor GGZ-instellingen
  • OPEN: voor huisartsen
  • InZicht: voor instellingen in de VVT-sector en verstandelijke gehandicaptenzorg
  • BabyConnect: voor de geboortezorg.

VIPP 1 en VIPP 2 voor algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra, categorale instellingen en zelfstandige behandelcentra lopen eind 2019 af. Aansluiten bij MedMij is hierin geen verplichting, maar een optie. De verwachting is dat er vanaf januari 2020 een vervolg op deze regelingen komt, voor alle instellingen voor medisch specialistische zorg.

Toon alles Toon minder

Naast de techniek is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan het gebruik in de praktijk. Wees er bewust van dat uitwisseling van gezondheidsdata via een persoonlijke gezondheidsomgeving een hele verandering is voor veel zorgverleners en patiënten. Het zorgen dat het technisch mogelijk is om gegevens uit te wisselen met patiënten via MedMij, is de eerste stap. Tegelijk is het ook van belang om PGO’s onderdeel te maken van de zorgprocessen. Zo is er aandacht nodig voor hoe je dit goed in de processen en organisatie inbedt, voor de impact van deze ontwikkelingen en voor het informeren en enthousiasmeren van zorgverleners en patiënten.

Wie betrek ik bij deze ontwikkelingen?

Aansluiten bij MedMij en het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) door patiënten raakt veel verschillende stakeholders. Om alle belangrijke spelers mee te krijgen is het goed om inzicht te hebben in hun houding, positie en belangen. Daarvoor hebben we een methode voor een stakeholderanalyse uitgewerkt. Deze methode beschrijft hoe je in kaart brengt welke mensen en partijen betrokken zijn of zouden moeten zijn, en welke positie en mate van betrokkenheid gewenst zijn. Bij de methode hoort een werkdocument dat direct bruikbaar is.

Hoe betrek ik patiënten en zorgverleners?

De inzet van PGO’s zorgt voor een uitgebreidere rol voor patiënten en vraagt een intensievere samenwerking van patiënten en zorgverleners. Het is daarom goed om patiënten en zorgverleners vanaf het begin goed te betrekken bij deze ontwikkelingen. Bijvoorbeeld rond vraagstukken als: hoe bedden we dit goed in in de zorgrelatie? Wat is de impact van deze ontwikkelingen? Op welke manier kunnen we patiënten het best informeren? Je treft hier een participatie inspiratieboek vol methoden om patiënten te betrekken en mee te laten denken.

Hoe informeer ik mijn patiënten en zorgverleners?

In dit onderdeel helpen we bij de communicatie richting patiënten en de zorgverleners die in jouw instelling werken. Je treft hier onder andere een folder gericht op patiënten, een animatie met algemene MedMij-uitleg en een link naar de veelgestelde vragen.

In communicatiemiddelen mag je als zorgaanbieder, die via dienstverlener met een MedMij-label gegevens uitwisselt, ook het MedMij-label gebruiken. Hiermee maak je aan patiënten duidelijk dat gezondheidsgegevens uitgewisseld kunnen worden via een persoonlijke gezondheidsomgeving met MedMij-label. Het gebruik van het label is omschreven in de Licentie ‘Gebruik MedMij-label door Zorgaanbieders’.

Voor je gaat beginnen met het delen van gezondheidsgegevens, is het goed om te weten wat het betekent als jouw patiënten op de MedMij-manier gegevens uitwisselen met behulp van een PGO. Ook zijn er een aantal rechten en plichten waarover we je meer vertellen in de Gebruikersvoorlichting voor zorgaanbieders.

Voor een overzicht van persoonlijke gezondheidsomgevingen die op dit moment bestaan in de markt, verwijzen we je graag naar de Digitale ZorgGids.

Toon alles Toon minder
Wat betekent dit voor mijn patiënten, mijn zorgverleners en mijn organisatie?

De inzet van PGO’s in de zorg kan op vele vlakken impact hebben op patiënten, zorgverleners en de zorgorganisatie. Om die impact in kaart te brengen en zo de juiste vervolgacties vast te stellen, hebben we een MedMij-canvas gemaakt gericht op het uitvoeren van een impactanalyse (document volgt zsm). In deze canvas staan allerlei vragen die je helpen bij het bepalen van wat de gevolgen zijn, wat het oplevert voor iedereen en wat nodig is om dit te bereiken. Het Informatieberaad Zorg heeft een handreiking voor het doen van impactanalyses gepubliceerd. Hierin staat een uitgebreide aanpak voor een impactanalyse beschreven.

Ervaringsverhalen van patiënten en interviews met zorgverleners