Veelgestelde vragen leveranciers

Hieronder staan verschillende vragen die wij ontvangen hebben. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, wij beantwoorden de vragen graag.

Veelgestelde vragen leveranciers

Wat houdt het in om kandidaat-deelnemer van MedMij te zijn?

Alle aanmelders doorlopen de administratieve toets om kandidaat-deelnemer van MedMij te worden. Het kandidaat-deelnemerschap is een soort intentieverklaring tussen MedMij en de leverancier en betekent niet dat je automatisch deelnemer van MedMij wordt. Kandidaat-deelnemers hebben kenbaar gemaakt deel te willen nemen aan MedMij, maar moeten nog aantonen dat ze dit daadwerkelijk kunnen. MedMij belooft de kandidaat-deelnemers dat, als ze inderdaad aan de afspraken voldoen en de toetsing doorstaan, ze deelnemer mogen worden.

Hoe is het programma MedMij ontstaan?

Het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers in het zorgveld en het Ministerie van VWS, werkt aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Hierbij zijn doelen gesteld rondom medicatieveiligheid, het centraal stellen van de patiënt, de overdracht en het vastleggen van gezondheidsgegevens. Om deze doelstellingen vorm te geven zijn een aantal programma’s in Nederland actief, waaronder het programma MedMij. De doelstelling van MedMij lees je op de startpagina gericht op zorgaanbieder van deze website: www.medmij.nl/zorgaanbieders.

Hoe ziet de governance van MedMij eruit?

Het programma MedMij heeft een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers uit het Informatieberaad Zorg. Aangezien het programma nu in een operationele fase komt, wordt gewerkt aan de op- en inrichting van MedMij als een rechtspersoon met een beheerorganisatie. Dit is noodzakelijk om contracten te sluiten tussen MedMij en de partijen die deelnemer willen worden.
Meer informatie hierover wordt medio 2018 verwacht.

Willen patiënten meer grip op hun gezondheidsgegevens?

Ja, uit onderzoek is gebleken dat inzicht in gezondheidsgegevens zorgt voor gemak, efficiency, rust en zekerheid. Iemand kan zich voorafgaand aan een consult thuis rustig voorbereiden of naderhand teruglezen wat besproken is. Het zelf bepalen wie toegang heeft tot je gezondheidsgegevens, geeft autonomie. Juiste en actuele informatie over je gezondheid zorgt voor (een gevoel van) veiligheid en een meer gelijkwaardige relatie met je zorgverleners. Binnen MedMij hebben wij het niet over patiënten maar over zorggebruikers die regie, controle en motivatie hebben om met hun gezondheid aan de slag te gaan.

Wat is de rol van MedMij ten aanzien van leveranciers?

MedMij ontwikkelt, samen met het zorgveld, een set van afspraken om op een veilige en betrouwbare manier de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en zorggebruikers mogelijk te maken. Zowel leveranciers in het persoonsdomein (die de persoonlijke gezondheidsomgevingen leveren) en de leveranciers van zorginformatiesystemen met zorginhoudelijke content, zoals ECD’s of EPD’s (zorgaanbiedersdomein) maar ook integratiepartijen kunnen deelnemer worden van het MedMij Afsprakenstelsel en deze afspraken gaan gebruiken.

Kan ik als leverancier meedenken?

Ja, dat kan. MedMij maakt het mogelijk dat iedereen die dat wil en kan, beschikking krijgt over zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. Dit is een grote maatschappelijke ambitie en veranderopgave waarbij de hulp en inzet van zorgaanbieders en leveranciers zeer gewenst en nodig is, zodat deze verandering ook draagvlak heeft. Binnen het programma MedMij zijn een aantal werkgroepen actief. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met Sylvia Veereschild, s.veereschild@medmij.nl.

Ik wil nu al actief mee doen. Kan dat?

Ja, dat kan. Bereid je vast voor op deelname aan het MedMij Afsprakenstelsel door de afspraken te bestuderen en te implementeren. Let wel: het afsprakenstelsel is nu nog niet definitief. Begin vast met de realisatie van de functionaliteit voor de gebruiker. Start ook met de implementatie van de informatiestandaarden. Neem het Stappenplan door en maak bijvoorbeeld al afspraken met zorgaanbieders (voor leveranciers in het zorgaanbiedersdomein). Of bepaal alvast hoe je gebruikers aan jouw PGO gaat binden (leveranciers in het persoonsdomein).
Meld je in elk geval aan voor onze nieuwsbrief.
MedMij organiseert regelmatig bijeenkomsten, is aanwezig tijdens lezingen in het land en voorziet in werkgroepen. Heeft u interesse in deelname aan de werkgroep rondom gegevensuitwisseling volgens het MedMij Afsprakenstelsel? Neem dan contact op met de leveranciersmanager Sylvia Veereschild s.veereschild@medmij.nl.

Ik denk dat ik voldoe aan het MedMij Afsprakenstelsel, kan ik aanmelden?

Nee, dat kan (nu) nog niet. De verwachting is dat dit vanaf de zomer van 2018 mogelijk is. Het is noodzakelijk dat in de eerste helft van 2018 ‘een MedMij rechtspersoon’ de release 1.0 van het MedMij Afsprakenstelsel vaststelt. Vanaf release 1.1 gaan we deelname ook actief aanmoedigen en richten we processen in om aanmelding bij MedMij mogelijk te maken. MedMij levert een aantal zaken die onder andere nodig zijn om straks als deelnemer een contract met MedMij aan te gaan zoals:
1. het MedMij Afsprakenstelsel 1.1
2. de hierbij behorende Specificaties
3. MedMij Standaarden (een deel bestaat al en het aanbod wordt doorlopend uitgebreid)
4. rechtspersoon/entiteit inclusief een beheerorganisatie
5. een financiële impuls

Daarnaast wordt een aantal centrale, technische voorzieningen in gereedheid gebracht. In samenwerking met Nictiz worden er meer informatiestandaarden voorzien van een FHIR-profiel om het MedMij Standaarden-portfolio te verbreden naar o.a. Care, GGZ, etc.

Welke leveranciers doen mee met MedMij?

Hoe meer zorginformatie-aanbieders en hun leveranciers meedoen, hoe completer straks de gezondheidsgegevens zijn voor de zorggebruiker. Denk hierbij naast de gegevens uit het ziekenhuis, van de huisarts of apotheek óók aan informatie vanuit de langdurige zorg, aan gegevens uit gemeentelijke systemen voor de aanvraag van bijvoorbeeld een stoellift en aan zelfmeetgegevens. MedMij hanteert een groeimodel, niet alle informatiestandaarden zijn dit jaar al beschikbaar. Leveranciers zijn óf deelnemer aan het MedMij Afsprakenstelsel of ze sluiten aan op MedMij via een deelnemer. Op het moment dat het mogelijk is om deelnemer te worden van MedMij (verwachting najaar 2018) zal duidelijk worden wie daadwerkelijk voldoet aan het afsprakenstelsel van MedMij en als deelnemer zichtbaar zijn op de website van MedMij.

Ben ik, als xIS-leverancier, verplicht om mee te doen aan MedMij?

Nee, je bent niet verplicht om mee te doen. Wetgeving vereist wél dat zorgverleners informatie digitaal ontsluiten (en met de Algemene verordening gegevensbescherming zelfs in machine leesbaar formaat).
Zo zijn onlangs de rechten van de patiënt steviger verankerd met o.a. de komst van de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Zie de pagina over deze wet op www.rijksoverheid.nl. In oktober 2016 stemde de Eerste Kamer in met dit wetsvoorstel waardoor de patiënt straks het recht heeft het eigen medische dossier elektronisch in te zien. Na inwerkingtreding van deze wet hebben zorgaanbieders drie jaar de tijd om te zorgen dat hun systemen voldoen aan de nieuwe wetgeving. In het contract met de zorgaanbieders is opgenomen dat een is-leverancier diensten verleent volgens de geldende wet- en regelgeving. Zorgaanbieders vallen ook onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet is toegelicht op deze pagina: www.rijksoverheid.nl
Naast deze wettelijke bepalingen zullen zorgaanbieders hun leverancier van het zorginformatiesysteem gaan vragen om gegevens te ontsluiten via het MedMij-netwerk. Deze ontsluiting via MedMij wordt namelijk financieel gestimuleerd richting zorgaanbieders. Dit betekent dat er vraag gaat komen vanuit zorgaanbieders naar xIS-leveranciers.
Je kunt als leverancier met het MedMij-vinkje in communicatiemiddelen tonen dat je officieel MedMij-deelnemer bent en voldoet aan de relevante wet- en regelgeving voor deelnemers aan het MedMij Afsprakenstelsel. Het MedMij-vinkje straalt vertrouwen uit naar zorgaanbieders.
Meedoen met MedMij betekent dat je niet voor iedere klant een aparte koppeling hoeft te maken. Daarnaast is meedoen met MedMij toekomstvast door gebruik van de informatiestandaarden.

Wat levert meedoen met MedMij mij op?

De belangrijkste reden is dat je inwoners van Nederland helpt om de baas te worden over hun eigen gezondheidsgegevens en daarmee helpt om meer regie te hebben over hun gezondheid. MedMij-deelnemers zijn straks herkenbaar voor zorggebruikers en zorgverleners als ‘veilig en betrouwbaar’, doordat deze deelnemers een MedMij-vinkje hanteren. Dit betekent dat het uitwisselen van gezondheidsgegevens plaats vindt volgens de afgesproken regels binnen het MedMij Afsprakenstelsel. Wanneer je als leverancier deelnemer bent van het MedMij Afsprakenstelsel, dan kun je het MedMij-vinkje gebruiken in de communicatie naar je doelgroep. Op dit moment is al beschreven in het MedMij Afsprakenstelsel wat de randvoorwaarden voor gebruik van dit beeldmerk is. Ten tweede zorgt de gehele set van MedMij-afspraken voor standaardisatie, zodat partijen niet zelf één op één afspraken hoeven te maken over de uitwisseling van gegevens. Dit geeft neutraal, efficiënt, snel en (technisch) gemak wanneer je deelnemer bent van MedMij of gebruik maakt van een dienstverlener die deelnemer is van MedMij.

Wat is het MedMij Afsprakenstelsel?

Op onze site hebben we alles rondom het afsprakenstelsel beschreven: medmij.nl/afsprakenstelsel

Waarom wijst MedMij geen PGO’s of portalen aan? (of ontwikkelt deze zelf)?

MedMij is van mening dat de markt goed in staat is om oplossingen te ontwikkelen, die passend zijn voor alle inwoners van Nederland. Tegenwoordig zijn er al diverse handige apps en websites. Op dit moment zitten belemmeringen voor opschaling vooral in het feit dat partijen op verschillende manieren gegevens uitwisselen. MedMij stimuleert dat deze leveranciers gegevens zullen gaan uitwisselen op de MedMij-manier. Zo wordt niet alleen meer informatie ontsloten, maar komt er, door marktwerking, ook meer keuze in gezondheidsomgevingen.

Schrijft MedMij voor welke functionaliteiten een PGO moet hebben?

Nee. Apps en websites die op een veilige en betrouwbare manier gegevens uitwisselen conform de MedMij-afspraken kunnen verschillen. Elke persoonlijke gezondheidsomgeving biedt weer andere, handige functionaliteiten. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om online herhaalrecepten aan te vragen of een dagboek bij te houden. De leverancier moet zich wel houden aan koppelvlakken, beveiligingseisen en enkele functies m.b.t. toestemming en login. Patiëntenfederatie Nederland heeft onderzoek laten doen naar de, door patiënten, meest gevraagde en gewilde functionaliteiten in het onderzoek van het Digitale Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland: www.patientenfederatie.nl/nieuws/het-is-nog-tobben-met-patientenportalen-bij-ziekenhuizen

Wanneer zijn alle gezondheidsgegevens zoals bij gemeenten, langdurige zorg etc. beschikbaar?

Naast de gezondheidsgegevens die ontsloten kunnen worden uit ziekenhuizen, van apotheken en huisartsen is het van belang dat zorggebruikers beschikken over gegevens vanuit bijvoorbeeld de gemeentelijke systemen over gevraagde hulpmiddelen. Ook voor langdurige zorg, GGZ en andere vormen van gezondheidsinformatie ontwikkelt MedMij standaarden. Deze (en nog veel meer) gegevens komen uiteindelijk samen in de persoonlijke gezondheidsomgeving. Ook leveranciers van deze gegevens kunnen gebruik maken van het afsprakenstelsel.

Zijn er technische specificaties beschikbaar?

In deze fase van het programma (voorjaar 2018) is, na vele marktconsultaties en werkgroepen op o.a. het gebied van juridica en techniek, een versie van het MedMij Afsprakenstelsel gereed welke de eerste samenhangende set van afspraken is waarmee partijen kunnen gaan uitwisselen. Deze versie wordt in de eerste helft van 2018 in een brede Proof Of Concept (POC) gebracht. Bedoeling is dat deze testen specificaties zullen opleveren en wellicht ook leiden tot een nieuwe versie van het afsprakenstelsel. Verwachting van oplevering is zomer 2018.

Kan ik meedoen met een POC?

Op dit moment is fase 1 van de brede, nationale POC (Programma PROVES) al gestart. Deze loopt door tot en met het 2e kwartaal van 2018. Binnen deze POC wordt niet alleen het MedMij Afsprakenstelsel getoetst: er wordt samengewerkt in een speciaal opgezet PROVES Programma met o.a. deelnemers vanuit ZN en het programma Gespecificeerde Toestemming (GTS). MedMij coördineert het programma PROVES niet. Wat MedMij wél doet, is tussentijdse uitkomsten, vragen of discussies maandelijks bespreken met leveranciers in de werkgroep Gegevensuitwisseling. Aan deze werkgroep kun je, als voornemend deelnemende leverancier, te allen tijde deelnemen. Neem contact op met Sylvia Veereschild bij interesse voor deze werkgroep: s.veereschild@medmij.nl

Komen er testvoorzieningen?

Ja, het is de bedoeling dat er onderdelen beschikbaar komen zodat potentiële deelnemers kunnen testen. Dit zal afhangen van de in te richten beheerorganisatie. Verwachting is dat wij hier meer informatie over kunnen verstrekken in de zomer of het najaar van 2018.

Welke producten levert MedMij en wanneer?

MedMij levert de komende tijd diverse producten. Zoals het afsprakenstelsel, financieringsmodaliteiten en informatiestandaarden. Informatie over het afsprakenstelsel vind je hier. Over standaarden hier. Rondom financiering is nu te melden dat er een handreiking is. Meer informatie over financiering verwachten we in de zomer van 2018.

Welke informatiestandaarden hanteert MedMij?

Op deze website hebben we alles rondom de standaarden beschreven:

medmij.nl/informatiestandaarden

Wat is FHIR?

FHIR (spreek uit fire) staat voor Fast Healthcare Interoperability Resources en is de nieuwe HL7-standaard voor informatie-uitwisseling in de zorg. Het biedt met name kansen voor uitwisseling met mobiele apps en andere internettoepassingen.

Gebruikt MedMij blockchain?

Blockchain past qua techniek in principe bij het type afspraken dat we in het MedMij Afsprakenstelsel maken. Belangrijkste reden waarom we de techniek nu niet opnemen in het stelsel, is omdat de techniek niet proven is. Alle standaarden waar we binnen het afsprakenstelsel mee werken, zijn open, internationale en proven standaarden. Op dit moment is blockchain nog ongeschikt voor grote hoeveelheden informatie/ gegevens. Daarnaast ie er nog veel te onderzoeken op privacybescherming etc. Het is dus in de toekomst mogelijk toepasbaar op onderdelen in het afsprakenstelsel en dit wordt komende tijd verder onderzocht.

Kunnen zorgverzekeraars bij gezondheidsgegevens die in een PGO verzameld zijn?

Nee, zorgverzekeraars kunnen niet bij de gezondheidsgegevens die uitgewisseld worden tussen zorgaanbieders en persoonlijke gezondheidsomgevingen. De zorggebruiker is de enige die toegang heeft tot de informatie in een app of website die voldoet aan MedMij. Deze persoon besluit zelf met wie hij of zij deze informatie wil delen. Dat is voor MedMij een belangrijk uitgangspunt: de patiënt is zelf de baas over zijn gegevens.