Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Veelgestelde vragen leveranciers

Hier vind je antwoorden op vragen die wij regelmatig ontvangen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het MedMij-loket, wij beantwoorden je vragen graag.

Over deelnemen en het MedMij-label

Wat houdt het MedMij-label in?

Je ontvangt het MedMij-label als PGO- of ICT-leverancier zodra je bent goedgekeurd als MedMij-deelnemer. Het MedMij-label geeft aan de leverancier voldoet aan de afspraken uit het MedMij Afsprakenstelsel voor veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens.

Het MedMij-label toont aan waar zorggebruikers en zorgaanbieders hun gezondheidsgegevens op een veilige en betrouwbare manier kunnen uitwisselen.

Wat levert het MedMij-label mij op?

Het MedMij-label straalt vertrouwen uit naar zorggebruikers en zorgaanbieders.

Je helpt inwoners van Nederland meer regie te hebben over hun gezondheid.

MedMij-deelnemers zijn voor zorggebruikers en zorgverleners te herkennen aan het MedMij-label. Dat staat voor veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling volgens de regels uit het MedMij Afsprakenstelsel.

Meedoen met MedMij is toekomstbestendig door gebruik van informatiestandaarden. De set van MedMij-afspraken zorgt voor standaardisatie en interoperabiliteit zodat partijen niet zelf één op één afspraken hoeven te maken over gegevensuitwisseling. Dit is efficiënter, sneller en kostenbesparend.

Welke leveranciers hebben al een MedMij-label?

Op onze website staat een actueel overzicht van de MedMij-deelnemers. Deze organisaties hebben voor één of meerdere gegevensdiensten het MedMij-label ontvangen.

Hoe meer zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers meedoen, hoe completer  de gezondheidsgegevens voor de zorggebruiker. Denk hierbij, naast ziekenhuisgegevens, ook aan gegevens van de huisarts of apotheek en informatie vanuit de langdurige zorg of zelfmeetgegevens.

Hoe kan ik MedMij-deelnemer worden en een MedMij-label krijgen?

Overweeg je je aan te melden als kandidaat-deelnemer van MedMij? Dan plannen we eerst een kennismakingsgesprek met een van onze Leveranciersmanagers. Je kunt ons vragen stellen en we maken samen een inschatting of je een goed beeld hebt van het traject dat je gaat starten. 

Daarna volgt de administratieve toets. Alle benodigde formulieren vul je digitaal in en stuur je samen met de gevraagde documenten sturen aan het MedMij-loket: info@medmij.nl.

Lees meer in dit factsheet.

Ik moet een planning aanleveren bij het aanmelden. Hoe gedetailleerd moet deze zijn?

Een goede planning past op één A4 en bevat in elk geval:

  • De gegevensdiensten die je wilt ontsluiten en wanneer je daar de benodigde kwalificaties voor wilt behalen
  • Je planning van de implementatie van het afsprakenstelsel en de betreffende use case(s) (acceptatie)
  • De planning van je NEN 7510-certificering, inclusief de audit op het aanvullende normenkader en de pentest (zie ook dit factsheet voor meer informatie)
  • Je beschikbare interne resources

Over het MedMij Afsprakenstelsel en informatiestandaarden

Wat is het MedMij Afsprakenstelsel?

Het MedMij Afsprakenstelsel is de set van afspraken waaraan organisaties (vaak zijn dit PGO-leveranciers en ICT-leveranciers van  zorginformatiesystemen) moeten voldoen om MedMij-deelnemer te worden.

Het stelsel bevat afspraken over onder meer juridische-, technische- en informatiebeveiligingsaspecten. Door MedMij-deelnemer te worden verbinden partijen zich aan de set van afspraken en zo zijn gebruikers verzekerd van veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling.

Alles over het afsprakenstelsel lees je hier: www.medmij.nl/afsprakenstelsel.

Schrijft het MedMij Afsprakenstelsel voor welke functionaliteiten een PGO moet hebben?

Nee. Apps en websites die voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel kunnen verschillen in functionaliteit. Elke PGO biedt weer andere, handige functionaliteiten. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om online herhaalrecepten aan te vragen of een dagboek bij te houden. In het afsprakenstelsel staan koppelvlakken, beveiligingseisen en een aantal functies rondom toestemming en login, waaraan deelnemende leveranciers zich moeten houden.

Welke informatiestandaarden hanteert MedMij?

MedMij hanteert een groeimodel, er zijn steeds meer informatiestandaarden beschikbaar.

Alles over de huidige MedMij-standaarden en de ontwikkeling van de informatiestandaarden lees je hier: www.medmij.nl/informatiestandaarden.

Zijn er technische specificaties beschikbaar?

Ja, deze vind je in het MedMij Afsprakenstelsel: www.medmij.nl/afsprakenstelsel.

Zijn er bouwstenen (o.m. Ruby, Java, .Net, Python en PHP) beschikbaar?

Ja. Voor MedMij-deelnemers onderscheiden we verschillende rollen. Als leverancier geef je invulling aan deze rollen. Je zult dan soortgelijke bouwstenen gebruiken om deze rollen in te vullen. Denk hierbij aan autoriseren in de usecase verzamelen, het opvragen van de whitelist, de ZAL en de OCL.

Je hoeft niet te concurreren op deze bouwstenen, die voor elke leverancier gelijk zijn. Je kunt versnellen door deze bouwstenen te gebruiken. MedMij is geen eigenaar van deze bouwstenen.

Deze bouwstenen staan je ter beschikking onder AGPLv3 licentie. Deze mag je in je product verwerken en doorontwikkelen, als je de doorontwikkeling (van de bouwsteen) op jouw beurt, weer deelt met de community. Je vindt de bouwstenen hier.

Zijn er testvoorzieningen voor kandidaat-deelnemers van MedMij?

Ja, er zijn testvoorzieningen ingericht voor zowel het kwalificatie- als acceptatiedeel. Meer informatie hierover ontvang je na aanmelding als kandidaat-deelnemer. Je kunt als kandidaat-deelnemer wel alvast met je NEN 7510-certificering beginnen. Lees meer hierover in dit factsheet.

Wat is FHIR?

Factsheet-FHIR

MedMij heeft gekozen voor FHIR. FHIR (spreek uit fire) staat voor Fast Healthcare Interoperability Resources en is de nieuwe HL7-standaard voor informatie-uitwisseling in de zorg. Het biedt met name kansen voor uitwisseling met mobiele apps en andere internettoepassingen. Voor meer informatie hierover, ga naar: www.hl7.org/fhir.

Wij zijn al NEN 7510-gecertificeerd, voldoen we dan aan dit deel van het Afsprakenstelsel?

Nee, niet per se. Een deelnemer moet NEN 7510-gecertificeerd zijn door een geaccrediteerde of een certificerende instelling die NEN 7510-licentieovereenkomst heeft met NEN. Zie het overzicht op de website van NEN. Daarnaast vragen wij een aanvullende verklaring.

Wij zijn ISO-gecertificeerd. Is NEN 7510-certificering dan nog nodig?

Ja. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige NEN 7510-certificering, ongeacht hun grootte en of ze dienstverlener in het persoonsdomein (DVP) of zorgaanbiedersdomein (DVZA) zijn.

Ook de MedMij Beheerorganisatie is voor de uitvoering van haar diensten binnen het MedMij-netwerk gebonden aan de NEN 7510-norm.

DVZA-kwalificaties

Kunnen er bij bijvoorbeeld GGZ of Langdurige Zorg meerdere DVZA’s zijn?

Ja, dat klopt. De Zorgaanbieder (ZA) en de door hem gekozen DVZA vormen het Zorgaanbiedersdomein. De ZA kiest een of meer DVZA’s. Per gegevensdienst kan er een andere DVZA actief zijn voor de ZA. Een DVZA kan daarnaast zelf ook actief zijn voor een of meerdere ZA’s.

Kan een PGO meerdere DVZA’s bevragen?

Ja. MedMij zorgt voor veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling. Waarbij de patiënt de regie heeft en medische gegevens van verschillende zorgaanbieders kan verzamelen en delen in zijn PGO. De persoon en de door hem of haar gekozen DVP vormen het persoonsdomein. De DVP levert de PGO. De DVP en de DVZA zijn MedMij-deelnemers.

Alle DVP’s en DVZA’s vormen samen het MedMij-netwerk. Elke DVP moet elke DVZA kunnen bereiken, en vice versa. Dit is het ‘all-to-all’-principe.

Worden de DVZA en een XIS apart gekwalificeerd?

Nee, we kwalificeren de combinatie DVZA met XIS(sen).

Waarom moet er in combinatie gekwalificeerd worden?

We combineren inhoud en vorm om een uitspraak te kunnen doen over de interoperabiliteit.

Zijn er kwalificaties denkbaar waar, naast een DVZA en een XIS, nog andere XIS-en betrokken zijn?

Ja. Binnen het MedMij Afsprakenstelsel is de DVZA verantwoordelijk voor de uitwisseling van de gegevens van de zorgaanbieder. Hij komt in combinatie met zijn XIS(sen) kwalificeren, dus de combinatie is dan gekwalificeerd.

Wat was de afweging om alle DVZA-/XIS(sen)-combinaties te kwalificeren?

MedMij wil een uitspraak kunnen doen over de interoperabiliteit. We maken hierbij gebruik van MedMij-gegevensdiensten aan de kant van de Zorgaanbieders. Om goed te kwalificeren is het belangrijk hierbij te kijken naar alle mogelijke DVZA/XIS(sen)-combinaties.

Wij begrijpen dat dit inspanning van DVZA’s vraagt, maar wij willen en kunnen geen concessies doen op de kwaliteit van kwalificeren. Deze moet hoog blijven, zodat de PGO-gebruiker relevante gezondheidsinformatie in zijn of haar PGO krijgt. Samen met betrokkenen bekijken we de doorontwikkeling van het kwalificatieproces, met behoud van kwaliteit van kwalificeren.

Wanneer een broker/integrator zich kwalificeert met XIS A, en dezelfde broker een combinatie vormt voor dezelfde gegevensdienst met XIS B, moet de broker zich dan opnieuw kwalificeren voor deze combinatie?

Ja. De DVZA moet dan de nieuw ontstane combinatie kwalificeren. Dat een DVZA de gegevens van XIS A succesvol kan ontsluiten, betekent nog niet dat diezelfde DVZA succesvol kan ontsluiten voor XIS B.

Mogen gekwalificeerde DVZA’s en XISsen nieuwe combinaties met elkaar vormen?

Ja, zij mogen nieuwe combinaties vormen. Maar ook hier geldt: elke nieuwe combinatie moet gekwalificeerd worden.

Geldt de eis dat voor de gegevensdienst BgGGZ tenminste 90% (oftewel 21 ZIBs) gevuld moet zijn?

Ja, deze geldt altijd. Daarom is de DVZA de regisseur binnen de zorginstelling en moet vanuit meerdere bronsystemen de gegevensset opbouwen. Dit kan een behoorlijk complexe activiteit zijn.

Kunnen XISsen op een deel van de gegevensdienst kwalificeren? Of zelfs per Zib van een gegevensdienst?

Nee. Bij MedMij kwalificeer je de gehele gegevensdienst.

Zijn er genoeg kwalificatieslots beschikbaar voor (kandidaat-)deelnemers?

De kwalificatiecapaciteit is afgestemd en evalueren we regelmatig. Het is wel belangrijk dat (kandidaat-)deelnemers zich houden aan de afspraken en de planning.

Wanneer je verwacht je planning niet te kunnen halen, laat ons dit dan tijdig weten.

Wat is het releasebeleid van MedMij? 

Voorafgaand aan de kwalificatie kan een DVZA (kandidaat-)deelnemer zelf testen op Touchstone. Dit kan zonder XIS. Echter, een kwalificatie dient altijd in combinatie te zijn met een XIS en pas dan kan er een volledige controle worden gedaan. De voorgenomen wijzigingen zijn inzichtelijk per release per informatiestandaard. Bij elk afzonderlijk issue wordt vastgelegd wat de voorgestelde oplossing is en wat de classificatie (patch, mineur, majeur) daarvan is, de impact, en de voorgenomen publicatieversie. Hierin wordt de inbreng van MedMij-deelnemers nadrukkelijk meegenomen.

Over de kwalificatie naar aanleiding van een backwards incompatibele release communiceren we met de deelnemers. Hierin zal planning een belangrijk onderwerp zijn. In samenspraak met het MedMij Afsprakenstelsel wordt een geldigheidsperiode per gegevensdienst vastgesteld.

Wat zijn de afspraken voor het opnieuw kwalificeren?

Een leverancier kan opnieuw kwalificeren op het moment dat uit testen op de testomgeving blijkt dat het systeem niet meer voldoet aan de eisen die aan de kwalificatie gesteld worden.

In release 1.3.0 van het MedMij Afsprakenstelsel werd een deel van het Testbeleid verhelderd.

Nictiz biedt, naast het reguliere kwalificatie-aanbod, de mogelijkheid applicaties te testen op de testomgeving om te kijken of deze nog voldoen aan de kwalificatie-eisen. Een DVZA kan het testen inzetten bij wijzigingen met een hoog risico voor de interoperabiliteit en kwaliteit van de gegevensuitwisseling. Wanneer de testen niet succesvol zijn kan een DVZA opnieuw komen kwalificeren voor de gegevensdienst met de nieuwe versie of combinatie van het bronsysteem.

In de volgende situaties adviseren DVZA’s om te gaan testen (en daarmee zelf te bepalen of het nodig is om opnieuw te kwalificeren):

  • Een versie-update aan de kant van het bronsysteem en/of overige betrokken partijen.
  • Er vindt een update plaats aan de kant van de DVZA.

Neem voor vragen rondom het opnieuw kwalificeren contact met ons op via: kwalificatie@medmij.nl

Kan en mag een XIS-leverancier inspanningskosten voor kwalificatie in rekening brengen bij zijn klanten?

Over de inspanningskosten en toerekening daarvan doet het MedMij Afsprakenstelsel geen uitspraak. Dit moeten betrokken partijen onderling afstemmen.

Stel dat een XIS-leverancier niet mee wil werken aan de combinatiekwalificatie DVZA/XIS. Kan en mogen zorginstellingen die gebruikmaken van het XIS, medewerking verlenen in het aanleveren van schermprints?

Zorgaanbieders zullen daarover moeten overleggen met de bewuste leverancier(s). Zorgaanbieders moeten zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de AVG en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg.

Waarom moeten schermprints van het XIS worden aangeleverd tijdens een DVZA-/XIS-combinatiekwalificatie?

MedMij realiseert zich dat er meerdere schakels tussen bron en uiteindelijke FHIR-bericht kunnen zitten. Dat is ook juist het belangrijkste argument om schermprints van de bron mee te nemen in de kwalificatie. We combineren inhoud en vorm om een uitspraak te kunnen doen over de interoperabiliteit.

Voor het kwalificatietraject moeten schermprints van een XIS aangeleverd worden. Welke eisen gelden voor deze schermprints?

Uit het functioneel ontwerp (FO), het kwalificatiescript en het addendum zou voldoende duidelijk moeten zijn wat er verwacht wordt van de schermprints. In het desbetreffende functioneel ontwerp worden de functionele eisen toegelicht. Hierin staat welke zibs worden ondersteund per gegevensdienst. Bij een aantal gegevensdiensten zijn er ook aanvullende kwalificatievoorwaarden.

Daarnaast beschrijft het kwalificatiescript per gegevensdienst de doelen en verwachtte uitkomsten van de kwalificatie. Het addendum benoemt exact welke data opgeleverd moeten worden voor de kwalificatie.

De MedMij-standaarden zijn opgebouwd uit een set zibs. Als een zib wordt geüpdatet, worden dan ook de informatiestandaarden geüpdatet?

Voor de zibs geldt een eigen beheercyclus. Bij nieuwe publicaties van zibs bepalen we met betrokkenen of dit ook in de MedMij-standaarden moet worden verwerkt. Dit kan impact hebben op de kwalificatie.

Hoe wordt bepaald wanneer een nieuwe versie landelijk ondersteund dient te worden? Hoe worden de (kandidaat-)deelnemers hierover geïnformeerd?

De houder van de informatiestandaard en Stichting MedMij spelen hierin een belangrijke rol. De MedMij-standaarden vormen de ‘patiënt use case’ van zo’n informatiestandaard. Stichting MedMij beoordeelt of een standaard via een nieuwe gegevensdienst opgenomen moet worden. Per gegevensdienst wordt de geldigheidsperiode vastgesteld. MedMij-deelnemers vormen samen de Deelnemersraad. Twee keer per jaar komt de raad bijeen. Doorontwikkeling staat altijd op de agenda.

Is er rekening gehouden met ‘continuous integration’?

Versionering van de XIS is uiteraard aan de XIS-leverancier. De deelnemer moet goed inschatten wat de aard van de wijzigingen is en wat de impact is op implementaties en ondersteuning van gegevensdiensten. De deelnemer kan zelftesten uitvoeren om de impact te testen.

Hoe werkt kwalificeren voor vertalingsgegevensdiensten?

Voor een aantal gegevensdiensten die gebaseerd zijn op een uitwisselingsrol op de AORTA-zorginfrastructuur gelden uitzonderingen. Deze zogeheten vertalingsgegevensdiensten kun je herkennen aan de toevoeging van de letter a in de systeemrolcode in de MedMij Catalogus.

De uitzondering houdt in dat de beoordeling uitsluitend plaatsvindt op de correcte implementatie van FHIR-berichten. De originele berichten van het bronsysteem die uitgewisseld worden in een andere communicatiestandaard moeten meegestuurd worden. Aan de hand van deze twee sets berichten toetst Nictiz de vertaling naar een kwalitatief goed bericht richting de DVP.

De uitzondering geldt alleen als het bronsysteem al een passende AORTA-kwalificatie heeft.

Hoe wordt omgegaan met geïmporteerde data in plaats van ingevoerde data in het XIS?

Een zorgaanbieder heeft als doel de gegevens uit het dossier van een patiënt beschikbaar te stellen aan de desbetreffende persoon. Volgens MedMij valt dit buiten de scope van een DVZA/XIS-kwalificatie als een XIS voor de input van sommige data, zoals labuitslagen, een ander medium gebruikt. Dit moet wel aangegeven worden voorafgaand aan de kwalificatie.

Als we in de FHIR-berichten iets afwijkends tegenkomen, kan er tijdens de kwalificatie ter controle aanvullend om een schermprint worden gevraagd van de ingelezen gegevens.

Over Stichting MedMij

Hoe ontstond MedMij?

MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. In  2015 ontstond MedMij door het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS.

Het programma MedMij ontwikkelde het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal te kunnen uitwisselen.

Toen de eerste partijen het MedMij-label behaalden, werd Stichting MedMij opgericht. Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten of een partij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt.

Ook bepaalt stichting MedMij de strategische koers samen met de Eigenaarsraad. In de Eigenaarsraad zitten vertegenwoordigers van patiënten (zoals Patiëntenfederatie Nederland) en zorgaanbieders. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruikers is altijd gelijk. De Eigenaarsraad is vergelijkbaar met de ledenraad van een vereniging.

Partijen met het MedMij-label  hebben recht op een plek in de Deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol.

Hoe ziet de governance van MedMij eruit?

Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten of een partij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt.

Ook bepaalt Stichting MedMij de strategische koers, samen met de Eigenaarsraad. In de Eigenaarsraad zitten vertegenwoordigers van patiënten (zoals Patiëntenfederatie Nederland) en zorgaanbieders. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruikers is altijd gelijk. De Eigenaarsraad is vergelijkbaar met de ledenraad van een vereniging.

Partijen met het MedMij-label  hebben recht op een plek in de Deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol.

VZVZ Servicecentrum en Nictiz beheren en doorontwikkelen het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden in opdracht van Stichting MedMij.

Ook spelen VZVZ Servicecentrum en Nictiz een belangrijke rol bij het kwalificatie- en acceptatietraject dat partijen moeten doorlopen om deelnemer te kunnen worden.

De kwalificatie doorloop je bij Nictiz, de acceptatie gebeurt bij VZVZ Servicecentrum.

Het uiteindelijke besluit om het MedMij-label toe te kennen ligt bij het bestuur van Stichting MedMij.

Hoe kan ik als leverancier invloed uitoefenen op de ontwikkeling van MedMij?

Alle deelnemers vormen samen de Deelnemersraad. Deze raad heeft een duidelijke plek in de governance van de Stichting MedMij. Meer hierover lees je in het MedMij Afsprakenstelsel.

Waarom ontwikkelt MedMij niet zelf een PGO?

MedMij is van mening dat de markt goed in staat is oplossingen te ontwikkelen passend voor alle inwoners van Nederland.

Er zijn al diverse handige apps en websites. Op dit moment zitten belemmeringen voor opschaling vooral in het feit dat partijen op verschillende manieren gegevens uitwisselen. MedMij stimuleert dat deze leveranciers gegevens uitwisselen op de MedMij-manier. Zo wordt niet alleen meer informatie ontsloten, maar komt er, door marktwerking, ook meer keuze in PGO’s.

Wat doet MedMij om het gebruik van PGO's te stimuleren?

Naast de vele gesprekken, presentaties en workshops die MedMij geeft aan ICT-leveranciers, zorgaanbieders en patiënten(vertegenwoordigers), werkt MedMij hiervoor samen met PGO on Air. Dit programma van Patiëntenfederatie Nederland is in 2020 gestart. In de aan het programma verbonden PGO-alliantie werken inmiddels meer dan 50 organisaties (burgers- patiëntenorganisaties, consumentenorganisaties, zorgverleners en zorginstellingen) samen met als doel iedereen wegwijs te maken in de wereld van PGO’s. Speciaal voor dit doel is o.m. de website pgo.nl ontwikkeld.