Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier

Veelgestelde vragen leveranciers

Hieronder staan verschillende vragen die wij ontvangen hebben. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op, wij beantwoorden de vragen graag.

Over deelnemen en het MedMij-label

Wat houdt het MedMij-label in?

Je ontvangt het MedMij-label als PGO of ICT-leverancier zodra je bent goedgekeurd als MedMij-deelnemer. Het MedMij-label geeft aan dat de partij die dit label draagt voldoet aan de hoge eisen die MedMij hanteert voor veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens. De eisen zijn beschreven in het MedMij Afsprakenstelsel.

Het MedMij-label toont aan zorggebruikers en zorgaanbieders op welke plekken zij hun gezondheidsgegevens op een veilige en betrouwbare manier kunnen uitwisselen.

Hoe kan ik MedMij-deelnemer worden en een MedMij-label krijgen?

ICT-dienstverleners van personen (DVP) en dienstverleners vanuit het zorgdomein (DVZA) kunnen zich aanmelden bij het MedMij-loket (info@medmij.nl). Na de administratieve toets doorlopen dienstverleners een kwalificatie- en acceptatieproces. Daarnaast moeten kandidaat-deelnemers certificaten van bijvoorbeeld NEN 7510 overhandigen. Als alle stappen met goed resultaat zijn doorlopen, ontvangt de dienstverlener het MedMij-label.

Alle informatie over aanmelden als leverancier hebben we gebundeld in een informatiepakket:

Download pakket ‘Aanmelden als leverancier in het persoonsdomein’ 
Download pakket ‘Aanmelden als leverancier in het zorgaanbiedersdomein

Ik moet een planning aangeven om mij aan te melden. Hoe gedetailleerd moet deze zijn?

Op de planning zet je als eerste de informatiestandaarden die jullie gaan gebruiken op een rij. Wanneer je een DVP bent dan wil je veel MedMij-informatiestandaarden inbouwen om de gebruikers van de PGO zo veel mogelijk te bieden. Ben je een DVZA, bijvoorbeeld een Apothekers Informatie Systeem, dan ga je waarschijnlijk alleen de medicatiestandaard inbouwen.

Omdat wij op voorhand niet weten wie jullie zijn en welke informatie jullie kunnen en willen uitwisselen vragen we om deze lijst aan ons aan te leveren met daarbij in welke maand jullie denken deze gereed te hebben om voor een eerste test op te gaan.
Alle informatie over de MedMij Standaarden is hier te vinden. 

Specifiek benadrukken we dat we de codes van de betreffende standaarden terug willen zien. Neem deze dus juist over vanuit het register van Informatiestandaarden.

Naast de data voor de planning van de standaarden ontvangen we de informatie over in welke maand waarin je de Acceptatietest wil komen doen. Daarnaast is het van belang nu al aan te geven wanneer je de certificaten van de NEN7510 en aanvullende verklaring in bezit hebt. Ook willen wij graag weten hoeveel resources jullie beschikbaar hebben om de werkzaamheden uit te voeren.

Kortom een goede planning past op een A4 maar bevat in elk geval de volgend vier onderdelen:

  1. Kwalificatie Standaarden: welke, wanneer en de betreffende codes
  2. Acceptatie Afsprakenstelsel: wanneer denk je klaar te zijn?
  3. Certificaat en aanvullende verklaring NEN7510: wanneer heb je deze tot je beschikking?
  4. Beschikbare resources

In het informatiepakket voor aanmelding is ook een voorbeeld van de intentieovereenkomst opgenomen. Wanneer het MedMij-loket alle formulieren goed heeft ontvangen en verwerkt dan zal er een door MedMij getekende intentieverklaring aan jullie worden gestuurd. Wanneer deze door jullie ondertekend is, retour gestuurd en door ons ontvangen, dan stap 1 (de inschrijving) compleet.

Wat levert het MedMij-label mij op?

Het MedMij-label straalt vertrouwen uit naar zorggebruikers en zorgaanbieders.
Je helpt inwoners van Nederland  om meer regie te hebben over hun gezondheid. MedMij-deelnemers zijn herkenbaar voor zorggebruikers en zorgverleners als ‘veilig en betrouwbaar’, doordat deze deelnemers een MedMij-label hanteren. Dit betekent dat het uitwisselen van gezondheidsgegevens plaatsvindt volgens de afgesproken regels binnen het MedMij Afsprakenstelsel. Wanneer je als leverancier deelnemer bent van het MedMij Afsprakenstelsel, dan mag je het MedMij-label gebruiken in de communicatie naar je doelgroep.

Daarnaast is meedoen met MedMij toekomstbestendig door gebruik van de informatiestandaarden. De set van MedMij-afspraken zorgt voor standaardisatie en interoperabiliteit zodat partijen niet zelf één op één afspraken hoeven te maken over de uitwisseling van gegevens. Dit is efficiënter, sneller en kostenbesparend.

Welke leveranciers hebben al een MedMij-label?

Op onze website staat een actueel overzicht van de MedMij-deelnemers. Deze organisaties hebben voor één of meerdere producten MedMij-label ontvangen.

Op termijn zullen er meer PGO’s met een MedMij-label volgen. Tientallen aanbieders van persoonlijke gezondheidsomgevingen hebben zich aangemeld. Zij zijn nu kandidaat deelnemer. Na het succesvol doorlopen van het gehele toetsingsproces, kan een aanbieder zich deelnemer van MedMij noemen.

Hoe meer zorginformatie-aanbieders en hun leveranciers meedoen, hoe completer straks de gezondheidsgegevens zijn voor de zorggebruiker. Denk hierbij naast de gegevens uit het ziekenhuis, van de huisarts of apotheek óók aan informatie vanuit de langdurige zorg of zelfmeetgegevens.

Over het MedMij Afsprakenstelsel en Informatiestandaarden

Wat is het MedMij Afsprakenstelsel?

Dit is set van afspraken waaraan organisaties (vaak zijn dit leveranciers van PGO’s en zorginformatiesystemen) moeten voldoen om deelnemer van MedMij te worden.

Het stelsel bevat afspraken op verschillende aspecten, zoals juridisch, technisch en informatiebeveiliging. Door deelnemer te worden van het MedMij Afsprakenstelsel verbinden partijen zich aan deze set van afspraken en zijn gebruikers verzekerd van veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling.

Alles over het Afsprakenstelsel staat beschreven op de pagina: www.medmij.nl/afsprakenstelsel

Schrijft het MedMij Afsprakenstelsel voor welke functionaliteiten een PGO moet hebben?

Nee. Apps en websites die voldoen aan het MedMij Afsprakenstelsel kunnen verschillen in functionaliteit. Elke persoonlijke gezondheidsomgeving biedt weer andere, handige functionaliteiten. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om online herhaalrecepten aan te vragen of een dagboek bij te houden. In het Afsprakenstelsel staan wel koppelvlakken, beveiligingseisen en enkele functies m.b.t. toestemming en login, waar deelnemende leveranciers zich aan moeten houden.

Patiëntenfederatie Nederland heeft onderzoek laten doen naar de, door patiënten, meest gevraagde en gewilde functionaliteiten in het onderzoek van het Digitale Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland. Bekijk voor meer informatie over dit onderzoek de infographic met resultaten of lees het gehele onderzoeksrapport.

Welke informatiestandaarden hanteert MedMij?

MedMij hanteert een groeimodel, er komen steeds meer informatiestandaarden beschikbaar.

Alles over de huidige MedMij-standaarden en de ontwikkeling van de informatiestandaarden staat beschreven op deze pagina: www.medmij.nl/informatiestandaarden

Zijn er technische specificaties beschikbaar?

Ja, deze zijn te vinden in het MedMij Afsprakenstelsel. Zie hiervoor de pagina: www.medmij.nl/afsprakenstelsel

Zijn er bouwstenen (oa Ruby, Java, .Net, Python en PHP) beschikbaar?

Ja. Als deelnemer van MedMij kennen wij verschillende rollen. Als leverancier geef je invulling aan deze rollen. Je zult dan soortgelijke bouwstenen gebruiken om deze rollen in te vullen. Denk hierbij aan autoriseren in de Usecase verzamelen, het opvragen van de whitelist, de ZAL en de OCL. Je hoeft niet te concurreren op deze bouwstenen die voor elke leverancier gelijk zijn. Je kunt versnellen door deze bouwstenen te gebruiken. MedMij is geen eigenaar van deze bouwstenen.

Inmiddels staan de bouwstenen ter beschikking onder AGPLv3 licentie. Deze mag je in je product verwerken en door ontwikkelen, mits je de doorontwikkeling (van de bouwsteen) op jouw beurt, weer deelt met de community. Je vindt de bouwstenen hier: www.github.com/GidsOpenStandaarden

Zijn er testvoorzieningen voor kandidaat-deelnemers van MedMij?

Ja, er zijn testvoorzieningen ingericht voor zowel het kwalificatie- als acceptatiedeel. Hier wordt al volop gebruik van gemaakt door de kandidaat-deelnemers. Meer informatie hierover ontvang je na aanmelding als kandidaat-deelnemer. Wij wijzen deelnemers op het feit dat zij alvast met hun NEN 7510-certificering kunnen beginnen.

Wat is FHIR?

MedMij heeft gekozen voor FHIR. FHIR (spreek uit fire) staat voor Fast Healthcare Interoperability Resources en is de nieuwe HL7-standaard voor informatie-uitwisseling in de zorg. Het biedt met name kansen voor uitwisseling met mobiele apps en andere internettoepassingen. Voor meer informatie hierover, ga naar: www.hl7.org/fhir

Wij zijn al NEN 7510-gecertificeerd, voldoen we dan aan dit deel van het Afsprakenstelsel?

Nee, niet per se. Een deelnemer moet NEN 7510-gecertificeerd zijn door een geaccrediteerde of een certificerende instelling die NEN 7510-licentieovereenkomst heeft met NEN. Zie het overzicht op de website van NEN. Daarnaast vragen wij een aanvullende verklaring.

Wij zijn ISO-gecertificeerd. Is NEN 7510-certificering dan nog nodig?

Ja. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldige NEN 7510-certificering, ongeacht hun grootte en of ze dienstverlener in het persoonsdomein of zorgaanbiedersdomein zijn. Ook de beheerorganisatie zal voor de uitvoering van haar diensten binnen het MedMij-netwerk gebonden zijn aan de NEN 7510-norm. Gebruik van NEN 7510:2011 voor certificatiedoeleinden onder accreditatie blijft mogelijk tot medio 2020, te weten 2 jaar na publicatie van het certificatieschema NCS 7510:2018. Dit nieuwe certificatieschema behorend bij NEN 7510:2017 is begin juni 2018 gepubliceerd.” Zie https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/PUBLIC/Normenkader+informatiebeveiliging

DVZA-kwalificaties

Kunnen er bij bijvoorbeeld GGZ- of Langdurige Zorginstelling meerdere DVZA’s zijn?

Ja dit is juist. De Zorgaanbieder (ZA) en de door hem gekozen DVZA vormen het Zorgaanbiedersdomein. De ZA kiest een of meer DVZA’s. Per gegevensdienst kan er een andere DVZA actief zijn voor de ZA. Een DVZA kan daarnaast zelf ook actief zijn voor een of meerdere ZA’s.

Kan een PGO meerdere DVZA’s bevragen?

Ja. MedMij zorgt voor veilige en betrouwbare uitwisseling, waarbij de patiënt regie heeft en medische gegevens van verschillende ZA’s kan verzamelen en delen in zijn PGO. De persoon en de door hem of haar gekozen DVP vormen het Persoonsdomein. De DVP levert de PGO. De DVP en de DVZA zijn Deelnemer in het MedMij Afsprakenstelsel. Alle DVP’s en DVZA’s vormen samen het MedMij-netwerk. Elke DVP moet elke DVZA kunnen bereiken, en vice versa. Dit is de ‘all-to-all’-relatie. In het MedMij Afsprakenstelsel is de afbeelding hierover hier te vinden: https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MedMijAfsprakenstelsel112/Opzet

Worden de DVZA en een XIS apart gekwalificeerd?

Nee, we kwalificeren de combinatie DVZA met XIS(sen).

Waarom moet er in combinatie gekwalificeerd worden?

We combineren inhoud en vorm om een uitspraak te kunnen doen over de interoperabiliteit.

Zijn er kwalificaties denkbaar waar, naast een DVZA en een XIS, nog andere XIS-en betrokken zijn?

Ja. Binnen het MedMij Afsprakenstelsel is de DVZA verantwoordelijk voor de uitwisseling van de gegevens van de zorgaanbieder. Hij komt in combinatie met zijn XIS of meerderde XIS(sen) kwalificeren, dus de combinatie is dan gekwalificeerd.

Wat is de afweging geweest om alle DVZA/XIS(sen) combinaties te kwalificeren?

MedMij heeft een zorgvuldige afweging gemaakt en wil een uitspraak kunnen doen over de interoperabiliteit. We maken hierbij gebruik van nieuwe MedMij-gegevensdiensten aan de kant van de Zorgaanbieders. Om goed te kwalificeren is het gewenst om hierbij te kijken naar alle mogelijke DVZA/XIS(sen) combinaties.

Wij begrijpen dat dit inspanning van de DVZA-leveranciers vraagt, maar wil en kan geen concessies doen aan de kwaliteit van kwalificeren. Deze moet hoog blijven, zodat de PGO-gebruiker relevante gezondheidsinformatie in zijn of haar PGO krijgt. In gesprek met betrokken willen we ons buigen over de doorontwikkeling van het kwalificatieproces, met behoud van kwaliteit van kwalificeren.

Wanneer een broker/integrator zich kwalificeert met XIS A, en dezelfde broker een combinatie vormt voor dezelfde gegevensdienst met XIS B, moet de broker zich dan opnieuw kwalificeren voor deze combinatie?

Ja. De DVZA moet dan de nieuw ontstane combinatie kwalificeren. Dat een DVZA de gegevens van XIS A succesvol kan ontsluiten, betekent nog niet dat diezelfde DVZA  succesvol kan ontsluiten voor XIS B.

Mogen reeds gekwalificeerde DVZA’s en XISsen nieuwe combinaties met elkaar vormen?

Ja, zij mogen nieuwe combinaties vormen. Maar ook hier geldt: elke nieuwe combinatie moet gekwalificeerd worden.

Geldt de eis dat voor de gegevensdienst BgGGZ tenminste 90% (oftewel 21 ZIBs) gevuld moet zijn?

Ja, deze geldt altijd. Daarom is de DVZA de regisseur binnen de zorginstelling en vanuit meerdere bronsystemen de gegevens set opbouwen. Dit kan een behoorlijk complexe activiteit zijn.

Kunnen XISsen op een deel van de gegevensdienst kwalificeren? Of zelfs per Zib van een gegevensdienst?

Nee. Bij MedMij kwalificeer je de gehele gegevensdienst.

Zijn er genoeg kwalificatieslots beschikbaar voor (kandidaat-)deelnemers?

De kwalificatiecapaciteit is afgestemd en wordt regelmatig geëvalueerd. Het is hierbij wel belangrijk dat de (kandidaat-)deelnemers zich houden aan de afspraken en de planning. 

Er is gesproken dat bij iedere major/minor release kwalificatie nodig kan zijn. Is er al meer bekend over het releasebeleid?

Voorafgaand aan de kwalificatie kan een DVZA (kandidaat-)deelnemer zelf testen op Touchstone. Dit kan afzonderlijk zonder XIS. Echter, een kwalificatie dient altijd in combinatie te zijn met een XIS en pas dan kan er een volledige controle worden gedaan. De voorgenomen wijzigingen zijn inzichtelijk per release per informatiestandaard. Bij elke afzonderlijke issue wordt vastgelegd wat de voorgestelde oplossing is en wat de classificatie (patch, mineur, majeur) daarvan is, de impact, en de voorgenomen publicatieversie. Hierin wordt de inbreng van de MedMij deelnemers nadrukkelijk meegenomen.

Over de kwalificatie naar aanleiding van een backwards incompatibele release zal separaat communicatie plaatsvinden met de deelnemers. Hierin zal planning een belangrijk item zijn. In samenspraak met MedMij Afsprakenstelsel wordt een geldigheidsperiode per gegevensdienst vastgesteld.
vorm en inhoud.

Wanneer dient een deelnemer zich te melden voor herkwalificatie?

Er zijn drie mogelijke redenen waarom een deelnemer zich dient aan te melden voor herkwalificatie:

1. Eén van de bronsystemen wordt vervangen door een andere applicatie
2. Een versie-update aan de kant van het bronsysteem en/of overige betrokken partijen
3. Er vindt een update plaats aan de kant van de DVZA

Voor alle drie de redenen dient er een eigen verklaring ingediend te worden door de DVZA. Er dient een controle plaats te vinden door een kwalificatiespecialist of het systeem de systeemrol conform de in de informatiestandaard gestelde technische- en/of functionele eisen op juiste wijze nog ondersteunt.

Kan en mag een XIS-leverancier inspanningskosten voor kwalificatie in rekening brengen bij zijn klanten?

Over die inspanningskosten en toerekening daarvan doet MedMij Afsprakenstelsel geen uitspraak. Dit zullen de betrokken partijen onderling afstemmen.

Stel dat een XIS leverancier niet mee wilt werken aan de combinatiekwalificatie DVZA/XIS. Kan en mogen zorginstellingen die gebruik maken van het XIS, medewerking verlenen in het aanleveren van schermprints?

Zorgaanbieders zullen daarover in overleg moeten gaan met hun bewuste leverancier(s). Zorgaanbieders hebben zich te houden aan de geldende Wet & Regelgeving. Denk hierbij aan de AVG en de nieuwe Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg.

Waarom dienen er schermprints van het XIS te worden aangeleverd tijdens een DVZA/XIS combinatiekwalificatie?

MedMij realiseert zich dat er meerdere schakels tussen bron en uiteindelijke FHIR-bericht kunnen zitten. Dat is ook juist het belangrijkste argument om schermprints van de bron mee te nemen in de kwalificatie. We combineren inhoud en vorm om een uitspraak te kunnen doen over de interoperabiliteit.

Voor het kwalificatietraject dienen schermprints van een XIS aangeleverd te worden. Wat voor een eisen worden gesteld aan deze schermprints?

Het functioneel ontwerp (FO), het kwalificatiescript en het addendum zouden voldoende inzicht moeten geven wat er verwacht wordt terug te zien in de schermprints. De functionele eisen worden toegelicht in het desbetreffende functioneel ontwerp. Hierin staat toegelicht welke zibs er worden ondersteund per gegevensdienst en bij een aantal gegevensdiensten zijn er ook aanvullende kwalificatie voorwaarden. Daarnaast beschrijft het kwalificatiescript per gegevensdienst de doelen en verwachtte uitkomsten van de kwalificatie. Het addendum benoemt exact welke data er opgeleverd moeten worden voor de kwalificatie.

De MedMij-standaarden zijn opgebouwd uit een set zibs. Als een zib wordt geüpdatet, worden dan ook de informatiestandaarden geüpdatet?

Voor de zibs geldt een eigen beheercyclus. Zodra er nieuwe publicaties van zibs zijn, kan worden bepaald (met betrokkenen) of dit tevens in de MedMij standaarden moet worden verwerkt. Dit kan impact hebben op de kwalificatie.

Hoe wordt bepaald wanneer een nieuwe versie landelijk ondersteund dient te worden? Hoe worden de (kandidaat-)deelnemers hierover geïnformeerd?

De houder van de informatiestandaard en Stichting MedMij spelen hierin een belangrijke rol. De MedMij-standaarden vormen de ‘patiënt use case’ van zo’n informatiestandaard. Stichting MedMij beoordeelt of een standaard via een nieuwe gegevensdienst opgenomen dient te worden. Per gegevensdienst wordt de geldigheidsperiode vastgesteld. Deelnemers van MedMij vormen samen de Deelnemersraad. Twee keer per jaar komt de raad bijeen. Doorontwikkeling staat altijd op de agenda.

Is er rekening gehouden met ‘continuous integration’?

Versionering van de XIS is uiteraard aan de XIS-leverancier. De deelnemer moet goed inschatten wat de aard van de wijzigingen is, en wat de impact is op implementaties en ondersteuning van gegevensdiensten. De deelnemer kan zelftesten uitvoeren om de impact te testen.

Hoe werkt kwalificeren voor vertalingsgegevensdiensten?

De DVZA kwalificeert voor de ‘vertalings’-gegevensdienst met een door Nictiz verzamelde vaste set berichten (HL7v3 messaging/CDAberichten). Als DVZA kan je aantonen dat de AORTA-berichten vertaald worden naar correcte FHIR-berichten van de betreffende ‘vertalings’-gegevensdienst. Er zijn geen schermprints van bronsystemen vereist.

Tijdens een dergelijke kwalificatie dienen er nog wel XML-berichten uit het bronsysteem aangeleverd te worden, zodat er nog gecontroleerd kan worden welke inhoudelijke gegevens vertaald worden door een DVZA tijdens de kwalificatie.

Hoe wordt er omgegaan met geïmporteerde data in plaats van ingevoerde data in het XIS?

Een zorgaanbieder heeft als doel om de gegevens uit het dossier van een patiënt beschikbaar te stellen aan de desbetreffende persoon. Volgens MedMij valt het buiten de scope van DVZA/XIS-kwalificatie indien een XIS voor de input van sommige data zoals labuitslagen een ander medium gebruikt. Dit dient wel aangegeven te worden voorafgaand aan de kwalificatie.

Indien we in de FHIR-berichten iets afwijkends tegenkomen dan kan er tijdens de kwalificatie aanvullend een schermprint worden gevraagd van de ingelezen gegevens ter controle.

Over de organisatie van MedMij

Hoe is MedMij ontstaan?

MedMij is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en is in 2015 omarmd en in het leven geroepen door het Informatieberaad Zorg, een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van VWS.

Het programma MedMij heeft zich de afgelopen jaren vooral beziggehouden met de ontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel en de informatiestandaarden die nodig zijn om gegevens in dezelfde taal te kunnen uitwisselen.

Toen MedMij zover was dat de eerste partijen het MedMij-label konden halen, werd Stichting MedMij opgericht. Met een programma kun je namelijk geen deelnemersovereenkomsten sluiten. Met een stichting wel. En zo’n deelnemersovereenkomst is erg belangrijk, want op die manier kan MedMij een deelnemende partij aan de afspraken houden.

Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten of een partij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt. Ook bepaalt de stichting de strategische koers MedMij. Dit gebeurt samen met de Eigenaarsraad. In de Eigenaarsraad zitten vertegenwoordigers van patiënten (zoals Patiëntenfederatie Nederland) en zorgaanbieders. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruiker is altijd gelijk. Je kunt de Eigenaarsraad zien als de ledenraad van een vereniging.

Partijen die het MedMij-label halen, hebben recht op een plek in de Deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol.

Meer over de organisatie van MedMij is te lezen op www.medmij.nl/organisatie

Hoe ziet de governance van MedMij eruit?

Stichting MedMij kan onafhankelijk besluiten of een partij mag toetreden, deelnemersovereenkomsten afsluiten en optreden als een deelnemer zich niet aan de afspraken houdt. Ook bepaalt de stichting de strategische koers MedMij. Dit gebeurt samen met de Eigenaarsraad. In de Eigenaarsraad zitten vertegenwoordigers van patiënten (zoals Patiëntenfederatie Nederland) en zorgaanbieders. De verhouding tussen zorgaanbieders en zorggebruiker is altijd gelijk. Je kunt de eigenaarsraad zien als de ledenraad van een vereniging.

Partijen die het MedMij-label halen, hebben recht op een plek in de deelnemersraad. Zij hebben een adviserende rol.

Het programma MedMij bestaat ook nog en houdt zich nu voornamelijk bezig met de implementatie en communicatie. Op termijn zal het programma ophouden te bestaan. Alle kennis wordt overgedragen aan de stichting.

Stichting MedMij heeft opdracht gegeven aan VZVZ Servicecentrum en Nictiz om het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden te beheren en door te ontwikkelen.

Ook spelen VZVZ Servicecentrum en Nictiz een belangrijke rol bij het kwalificatie- en acceptatietraject dat partijen moeten doorlopen om deelnemer te kunnen worden. De kwalificatie doorloop je bij Nictiz, de acceptatie gebeurt bij VZVZ Servicecentrum.

Het uiteindelijke besluit om het MedMij-label toe te kennen ligt bij het bestuur van de stichting.

Waarom ontwikkelt MedMij niet zelf een PGO?

MedMij is van mening dat de markt goed in staat is om oplossingen te ontwikkelen, die passend zijn voor alle inwoners van Nederland. Tegenwoordig zijn er al diverse handige apps en websites. Op dit moment zitten belemmeringen voor opschaling vooral in het feit dat partijen op verschillende manieren gegevens uitwisselen. MedMij stimuleert dat deze leveranciers gegevens zullen gaan uitwisselen op de MedMij-manier. Zo wordt niet alleen meer informatie ontsloten, maar komt er, door marktwerking, ook meer keuze in gezondheidsomgevingen.

Hoe kan ik als leverancier invloed uitoefenen op de ontwikkeling van MedMij?

Alle deelnemers vormen samen de deelnemersraad. Deze raad heeft een duidelijke plek in de governance van de Stichting MedMij. Meer hierover lees je in het MedMij Afsprakenstelsel.

Wat doet MedMij om het gebruik van PGO's te stimuleren?
Naast de vele gesprekken, presentaties en workshops die MedMij geeft aan ICT-leveranciers, zorgaanbieders en patiënten(vertegenwoordigers), heeft MedMij ook een versnellingsprogramma. Daarbij staan twee opdrachten centraal:
1. Ontwikkel een product of dienst die het mogelijk maakt dat de zorgverlener de patiënt kan verwijzen naar een overzicht van PGO’s met MedMij label zodat patiënt een PGO gaat gebruiken.
2. Ontwikkel een product of dienst die het mogelijk maakt dat de zorgverlener kan aanbieden aan de patiënt waardoor patiënt snel en eenvoudig gegevens naar zich toe kan halen in zijn PGO met MedMij-label.