Maak een keuze:
Zorggebruiker Zorgaanbieder Leverancier
NL EN

Werkgroepen

MedMij heeft de afgelopen maanden een ‘poule van experts’ gecreëerd, die zich hiervoor hebben opgegeven en waar vanuit we de diverse werkgroepen samenstellen. Start er een nieuwe werkgroep, dan zullen wij de ‘poule van experts’ vragen of zij willen deelnemen aan deze werkgroep. Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan deze ‘poule van experts’. Aanmelden voor het afsprakenstelsel kan bij Indra Henneman, Projectleider basiseisen en afspraken, i.henneman@medmij.nl of voor de informatiestandaarden bij het projectteam Standaarden, standaarden@medmij.nl.


Werkgroepen MedMij Standaarden

De werkgroepen standaarden hebben als doel om samen met het veld specificaties te ontwikkelen voor informatiestandaarden, zodat informatie ook met persoonlijke gezondheidsomgevingen uitgewisseld kan worden.
Aanmelden voor een werkgroep is ten alle tijden mogelijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het projectteam Standaarden, standaarden@medmij.nl.

Werkgroep eAfspraak

Doel
Met de werkgroep richten we ons op het specificeren van een standaard voor het toegankelijk maken van informatie omtrent afspraken. In eerste instantie ligt de focus op het ontsluiten van afspraken vanuit de zorgaanbieder naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Hierbij kijken we naar het volledige spectrum van functionele wensen voor het geven van inzage, wijzigen en annuleren van afspraken. Ook series van afspraken, afspraken die gekoppeld zijn en groepsafspraken horen hierbij.

Aanpak
In de tweede helft van 2017 heeft een werkgroep vanuit de sector ons ondersteund. In deze werkgroep waren vertegenwoordigd: leveranciers van softwarepakketten, leveranciers van PGO’s, gebruikers (patiënten/cliënten) en experts vanuit Nictiz.
Vervolgens heeft een openbare consultatie plaatsgevonden, waarbij iedereen de voorstellen heeft kunnen inzien en van commentaar voorzien. Tevens heeft een veldconsultatie plaatsgevonden bij verschillende leveranciers van EPD- & ECD-pakketten, waarin een agendafunctionaliteit aanwezig was.
Op grond hiervan zullen de uiteindelijke specificaties en het datamodel eind 2017 worden gepubliceerd.

Meedoen 
Begin 2018 gaan we verder met de ontwikkeling van de informatiestandaard eAfspraak. Als je mee wil denken en doen, kan je je via bovengenoemd e-mailadres aanmelden.

Werkgroep iStandaarden

Doel
iStandaarden bevorderen een snelle en soepele informatieoverdracht in de zorgprocessen in de langdurige zorg en het sociaal domein. Het Zorginstituut Nederland heeft als wens geuit dat alle cliëntgerelateerde gegevens binnen het huidige berichtenverkeer, beschikbaar moeten komen voor cliënten. Hiermee sluiten zij aan op de doelstellingen van het MedMij-programma. In gezamenlijkheid is een project gestart deze ontsluiting tot stand te brengen.

Aanpak
De eerste stap in de ontsluiting van de iStandaarden is het voor PGO’s beschikbaar maken van het indicatiebesluit vanuit de Wlz, als onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel. Hiervoor is in de tweede helft van 2017 een werkgroep geformeerd, die gaat verkennen hoe het indicatiebesluit het best kan worden ontsloten en hoe dit zich vertaald naar de benodigde specificaties en informatiestandaard.

Deelnemers 

Naast het Zorginstituut Nederland en MedMij wordt de werkgroep gevormd door een vertegenwoordiging vanuit het CIZ, verschillende softwareleveranciers en gebruikers.

Meedoen 

Eind 2017 komen de eerste producten via marktconsultatie breder beschikbaar om input op te halen. Ideeën en ervaringen op dit onderwerp ontvangen we graag.

Werkgroep Uitwisseling huisarts-patiënt

Doel
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Patiëntenfederatie Nederland hebben gezamenlijk de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’ ontwikkeld (juni 2017). Deze richtlijn beschrijft de basisafspraken tussen huisartsen en patiënten over welke patiëntinformatie op welke manier gedeeld wordt en hoe ze met deze informatie omgaan.

MedMij wil helpen een deel van richtlijn op korte termijn te operationaliseren. Daarom is gekozen om ons binnen dit traject te richten op reeds operationele mechanismen bij de HIS’en die aansluiten bij het doel en de inhoud van de richtlijn.

Aanpak
In samenspraak met de NHG en de LHV is gekeken welke informatievelden hiervoor in aanmerking komen. Vervolgens is een expertgroep samengesteld met daarin verschillende belanghebbenden vanuit de leveranciers, patiënten, huisartsen en PGO’s. Met hen worden de belangrijkste producten ontwikkeld.

Meedoen 
Eind 2017 komen de eerste producten via marktconsultatie breder beschikbaar om input op te halen. Ideeën en ervaringen op dit onderwerp ontvangen we graag.

 

Werkgroepen MedMij Afsprakenstelsel


Werkgroep governance

Doel
Met de werkgroep richten we ons op het uitwerken van de voorgestelde governancestructuur voor het afsprakenstelsel inclusief de invulling van taken en verantwoordelijkheden, evenals de verhoudingen binnen de structuur. Verder staan we stil bij de manier waarop we andere producten uit het programma MedMij eventueel in de governance kunnen borgen.

Aanpak
Vanuit het programma MedMij bereiden we de werkgroep voor en komen we met voorstellen.

Co-creatie en invloed
Als deelnemer aan de werkgroep bestudeer je voorstellen en bediscussieert deze tijdens de werkgroep.

Deelnemers
Een selectie vanuit de belanghebbende partijen bij de toekomstige sturing en het beheer m.b.t. het afsprakenstelsel. Vertegenwoordiging van patiënten, zorgaanbieders, leveranciers, overheid en zorgverzekeraars op strategisch/ beleidsniveau.

Meedoen?
Deelnemers voor de werkgroep zijn geselecteerd. Producten zullen via marktconsultatie breder beschikbaar komen voor input. Ideeën en ervaringen op dit onderwerp kunnen altijd gedeeld worden met het programma!


Juridische werkgroep

Doel
Met de werkgroep richten we ons op het uitwerken van het juridisch kader voor het afsprakenstelsel, de overeenkomstenstructuur en de borging van belangrijke onderwerpen met een juridisch karakter, zoals privacy, governance, aansprakelijkheid, gebruiksvoorlichting, e.d.

Aanpak
De werkgroep heeft eind vorig jaar en begin dit jaar actief meegewerkt aan een rapportage over de belangrijkste juridische thema’s binnen het afsprakenstelsel, evenals de volgende producten binnen het afsprakenstelsel het juridisch kader, overeenkomsten en gebruiksvoorlichting.

Co-creatie en invloed
Als deelnemer aan de werkgroep bestudeer je voorstellen en bediscussieert deze tijdens de werkgroep.

Deelnemers
Een selectie vanuit de belanghebbende partijen bij het afsprakenstelsel met juridische achtergrond of aandachtsgebied. Vertegenwoordiging van patiënten, zorgaanbieders, leveranciers, overheid en zorgverzekeraars.

Meedoen?
Deelname aan de werkgroep staat open. Momenteel zijn er geen bijeenkomsten gepland. Zodra de producten uit de geplande risico-analyse, governance uitwerking en toets op de overeenkomsten zijn opgeleverd wordt de werkgroep weer georganiseerd.
Aanmelden voor een werkgroep is ten alle tijden mogelijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Indra Henneman, Projectleider basiseisen en afspraken, i.henneman@medmij.nl

 

Werkgroep gegevensuitwisseling

Doel
Opleveren van werkbare functionele en technische specificaties t.b.v. de MedMij gegevensuitwisseling.

Aanpak
Prototypering van (delen van) het MedMij Afsprakenstelsel samen met het veld.

Co-creatie en invloed
Direct (strategisch) invloed op de (technische) ontwikkeling van dit nieuwe, landelijke vertrouwensstelsel.
Je doet mee aan de praktijkontwikkeling van specificaties voor MedMij. Dit mag als koploper maar je mag ook alleen meekijken. Je bent in elk geval deelnemer van een open community. Een kleine kopgroep ontwikkelt specificaties voor MedMij. Vervolgens leggen we deze voor aan de overige in de MedMij community. Deze community geeft feedback en denkt mee over voorliggende keuzes.

Deelnemers
Op dit moment zijn er ruim 25 deelnemers bestaande uit landelijke infrastructuur, xIS- leveranciers, PGO-leveranciers, architecten, zorg-netwerk beheerders en integratiepartijen. Zij vormen samen een brede afspiegeling van de markt.

Meedoen?
Deelname staat open: schrijf je in dan ontvang je de code voor de online community en een uitnodiging voor de online vergadering. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Indra Henneman, Projectleider basiseisen en afspraken, i.henneman@medmij.nl